Protokoll från det penningpolitiska mötet den 27 oktober 2014

Vid det penningpolitiska mötet den 27 oktober beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan till noll procent och att justera ner reporäntebanan.

Vid mötet konstaterades att direktionen var enig om den bild av den ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport.

 

Utsikterna för USA och Storbritannien är fortsatt goda. Men inflationen i omvärlden väntas bli lägre och återhämtningen i euroområdet väntas gå långsammare än i tidigare bedömning.

 

I Sverige stärks konjunkturen och arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Ändå är inflationen låg och inflationstrycket väntas bli lägre än i tidigare bedömning.

 

Direktionen var därför enig om att penningpolitiken behöver vara ännu mer expansiv för att inflationen ska stiga och nå målet och för att inflationsförväntningarna ska förbli förankrade vid 2 procent.

 

Alla i direktionen förespråkade att reporäntan sänks till noll och att reporäntebanan sänks påtagligt. Den låga räntan ökar efterfrågan i ekonomin, vilket bidrar till att inflationen stiger. KPIF-inflationen väntas i prognosen nå 2 procent under första halvåret 2016. Som konstateras i utkastet till penningpolitisk rapport kan ändrade förutsättningar innebära att penningpolitiken behöver anpassas. Till detta kommer att Riksbanken har samma möjligheter som andra centralbanker att vidta ytterligare åtgärder för att öka stimulansen i penningpolitiken.

 

Men den låga räntan bidrar också till att förstärka trenden med stigande bostadspriser och skuldsättning hos hushållen. Det riskerar att leda till problem för såväl enskilda hushåll som ekonomin i stort. Med ett så här lågt ränteläge underströk flera ledamöter att det är ännu mer angeläget att andra politikområden nu hanterar dessa risker.

 

Vid mötet diskuterades även utbudsfaktorernas roll när inflationsutvecklingen analyseras, liksom räntebanans roll i ljuset av den osäkerhet som nu råder kring den ekonomiska och penningpolitiska utvecklingen i omvärlden.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?