Protokoll från det penningpolitiska mötet den 12 februari 2014

Vid det penningpolitiska mötet den 12 februari beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent och att inte ändra prognosen för reporäntebanan jämfört med beslutstillfället i december.

Vid mötet konstaterades att direktionen var enig om den bild av den ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport. Konjunktur- och inflationsutsikterna i både Sverige och omvärlden är väl i linje med bedömningarna i den penningpolitiska uppföljningen i december. Efter drygt ett år med svag BNP-tillväxt ser utsikterna goda ut för 2014. Omvärldskonjunkturen stärks, förtroendet hos svenska hushåll och företag är högre än normalt och sysselsättningen stiger. Under året väntas BNP-tillväxten ta fart och i slutet av året har arbetsmarknaden förbättrats ganska påtagligt.

 

Trots en starkare konjunktur bedöms inflationen vara fortsatt låg det närmaste året. Men när efterfrågan stiger, dels i omvärlden, dels i Sverige, ökar inflationstrycket successivt och under 2015 bedöms KPIF-inflationen nå 2 procent. Det låga inflationstrycket motiverar att penningpolitiken är fortsatt expansiv. Samtidigt är skuldsättningen hos svenska hushåll fortfarande hög och bedöms växa ytterligare något under prognosperioden, vilket fortsätter att utgöra en risk för en långsiktigt hållbar utveckling. För att minska riskerna med skuldsättningen behöver flera politikområden hjälpas åt.

 

Mot bakgrund av det låga inflationstrycket ansåg samtliga direktionsledamöter att det var lämpligt att låta reporäntan ligga kvar på 0,75 procent tills återhämtningen står på fastare mark och inflationen tar fart. Enligt prognosen är det lämpligt att långsamt börja höja reporäntan i början av 2015. Penningpolitiken bidrar på så vis till att KPIF-inflationen når 2 procent under 2015.

 

På mötet diskuterades behovet av ytterligare analys av det låga inflationstrycket och att penningpolitiken behöver anpassas om inflationen skulle utvecklas svagare än i prognosen. I samband med det diskuterades även effekter av växelkursen på inflationen. Diskussionen berörde också aspekter av att bedriva penningpolitik i en liten öppen ekonomi med stora kapitalflöden, en stor export och import, samt en hög skuldsättning hos hushållen. Behovet av att implementera makrotillsynsåtgärder betonades. Dessutom diskuterades globala risker för den ekonomiska utvecklingen som hänger samman med finansiell oro på grund av obalanser i vissa tillväxtekonomier.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?