Protokoll från det penningpolitiska mötet den 16 december 2013

Vid det penningpolitiska mötet den 16 december beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent och justera ned reporäntebanan.

Vid mötet konstaterades att direktionen är enig om den bild av den ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna som beskrivs i den penningpolitiska uppföljningen. Konjunkturutvecklingen i både Sverige och omvärlden har sedan en tid varit ungefär i linje med Riksbankens prognoser. Däremot har inflationen blivit lägre än förväntat. Under nästa år förbättras svensk ekonomi mer påtagligt. BNP väntas ta fart och under den senare delen av 2014 faller arbetslösheten i en snabbare takt. Trots den ekonomiska återhämtningen bedöms inflationstrycket bli betydligt lägre under det närmaste året jämfört med bedömningen i oktober. Bakom bedömningen om ett lägre inflationstryck ligger bland annat att ökningen i tjänstepriser avtagit under den senaste tiden och att det är en bred nedgång i dessa priser. Med en mer expansiv penningpolitik och stigande resursutnyttjande bedöms KPIF-inflationen öka till 2 procent under 2015. Skuldsättningen bland svenska hushåll fortsätter att vara hög, vilket gör ekonomin sårbar för störningar.

 

Mot bakgrund av det låga inflationstrycket var samtliga ledamöter överens om att det var lämpligt att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent och justera ned reporäntebanan. Reporäntebanan innebär en något större sannolikhet för ytterligare en sänkning än en höjning i februari nästa år, men det mest troliga är att reporäntan ligger kvar på 0,75 procent till början av 2015 innan den långsamt börjar höjas. Penningpolitiken bidrar på så sätt till att KPIF-inflationen stiger mot 2 procent. Mot slutet av 2016 bedöms reporäntan uppgå till 2,6 procent.

 

På mötet diskuterades bland annat riskerna förknippade med hushållens skuldsättning. Behovet av att implementera makrotillsynsåtgärder betonades, liksom vikten av att flera politikområden hjälps åt för att minska dessa risker. Dessutom diskuterades sambanden mellan Sveriges och omvärldens inflation, möjliga orsaker till den låga ökningstakten i tjänstepriserna, hur utformningen av penningpolitiken i omvärlden påverkar förutsättningarna för den svenska penningpolitiken samt hur inflationsförväntningarna utvecklas i Sverige.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?