Protokoll från penningpolitiskt möte den 5 september 2012

Vid det penningpolitiska mötet den 5 september beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent och justera ned reporäntebanan.

Direktionen har länge varit överens om att inflationstrycket är lågt och att reporäntan behöver vara låg för att understödja konjunkturen och för att inflationen ska nå målet på 2 procent. Därför har reporäntan och räntebanan sänkts det senaste året. Det har dock funnits skillnader i synen på hur expansiv penningpolitiken bör vara.

 

Vid mötet den 5 september konstaterades att kostnadstrycket nu bedöms bli lägre och leda till en lägre inflation än vid bedömningen i juli. Direktionen var enig om att räntan därmed behöver sänkas ytterligare för att motverka den låga inflationen och understödja konjunkturutvecklingen. Det fanns dock även denna gång skillnader i synen på hur expansiv penningpolitiken bör vara.

 

Fem ledamöter ansåg att det är lämpligt att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent. En ledamot ville sänka reporäntan med 0,5 procentenheter. Alla ledamöter ansåg det lämpligt att justera ned räntebanan. En majoritet, fyra av ledamöterna, ansåg att en mindre nedjustering är lämplig. De ansåg att KPIF-inflationen på så sätt når 2 procent inom 2 år och resursutnyttjandet normaliseras. Två ledamöter ansåg emellertid att det fanns utrymme för en ännu lägre reporäntebana och bedömde att en sådan skulle leda till en inflation närmare 2 procent och en arbetslöshet närmare en långsiktigt hållbar nivå.

 

En fråga för ledamöterna var, liksom vid mötet i juli, att väga den svaga och framförallt osäkra utvecklingen i euroområdet mot den relativt starka ekonomiska utvecklingen i Sverige. Alla ledamöter ansåg att läget i euroområdet är fortsatt osäkert och att konjunkturnedgången där blir utdragen.

Ledamöterna var eniga om att den svenska BNP-tillväxten nu bromsar in efter en stark tillväxt hittills i år och att det starka utfallet inte väntas bli inflationsdrivande. Det rådde också enighet om att den faktiska arbetslösheten nu är högre än den långsiktigt hållbara arbetslösheten, även om det finns olika bedömningar av nivån på denna. Det fanns även olika bedömningar av vad penningpolitiken i dagsläget kan åstadkomma vad gäller utvecklingen av arbetslösheten.

 

Flera ledamöter berörde den senaste tidens utveckling av kronan och konstaterade att den tidigare prognostiserade förstärkningen skett snabbare än väntat. Några ledamöter diskuterade också hushållens höga skuldkvot och de sårbarheter den kan skapa för ekonomin, något som dessa ledamöter ansåg även fortsättningsvis kräver stor uppmärksamhet.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?