Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 15 februari 2012

Vid det penningpolitiska mötet den 15 februari beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent.

Beslutet fattades mot bakgrund av den penningpolitiska diskussionen. Slutsatserna från diskussionen är att även om världsekonomin som helhet växer i en relativt god takt har tillväxtutsikterna i stora delar av euroområdet försämrats. Den svaga utvecklingen i euroområdet har dämpat efterfrågan på svensk export, som bromsade in kraftigt mot slutet av 2011. De svagare konjunkturutsikterna har gjort att hushållen börjat spara mer och väntar med att konsumera medan företagen skjuter på sina investeringar. BNP-tillväxten blir därför låg under den närmaste tiden. Att en inbromsning skulle ske har varit tydligt en tid men den har blivit kraftigare än väntat. Den svagare ekonomiska utvecklingen påverkar även arbetsmarknaden och arbetslösheten stiger något under året. När väl oron för statsskuldproblemen i euroområdet avtar, återvänder förtroendet gradvis till hushåll och företag och under nästa år bedöms svensk ekonomi åter växa i en mer normal takt. Den svaga efterfrågan i Sverige och omvärlden bidrar till att inflationstrycket blir lågt under de kommande åren.

 

Vice riksbankscheferna Karolina Ekholm och Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet att sänka reporäntan till 1,50 procent och mot reporäntebanan i den penningpolitiska rapporten.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet den 15 februari i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?