Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 6 september 2011

Vid det penningpolitiska mötet den 6 september beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent och skjuta fortsatta höjningar något framåt i tiden. Beslutet fattades mot bakgrund av att inbromsningen i svensk ekonomi nu väntas bli mer uttalad jämfört med vid bedömningen i juli. Det berodde i sin tur på att oron för den statsfinansiella situationen i omvärlden har ökat och de globala tillväxtutsikterna har försämrats. Direktionen ansåg också att en lägre reporäntebana successivt stabiliserar inflationen runt målet på 2 procent och resursutnyttjandet kring en normal nivå.

Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen är dock stor idag. Det innebär att reporäntebanan kan behöva revideras framöver. Å ena sidan kan det inte uteslutas att problemen i omvärlden blir större än väntat och leder till mer påtagligt negativa effekter för svensk ekonomi. Detta skulle öka behovet av en mer expansiv penningpolitik. Å andra sidan kan den finansiella oron också avta snabbare än väntat och inbromsningen i ekonomin bli mindre utdragen. Då skulle behovet av en mer expansiv penningpolitik minska.

 

Slutsatserna från den penningpolitiska diskussionen är att de sämre tillväxtutsikterna i omvärlden bidrar till att den svenska ekonomin bromsar in mer än tidigare beräknat. Såväl hushåll som företag agerar mer försiktigt och arbetsmarknaden förbättras långsammare. Inflationstrycket är lågt och resursutnyttjandet bedöms vara något lägre än normalt. Den svenska BNP-tillväxten väntas dock stiga under nästa år. En förutsättning för att detta ska ske är att beslut om finanspolitiska åtgärdsprogram fattas i omvärlden och att förtroendet återvänder hos hushåll och företag.

 

Vice riksbankschef Karolina Ekholm och vice riksbankschef Lars E.O. Svensson ställde sig bakom beslutet att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent, men reserverade sig mot räntebanan i den penningpolitiska uppföljningen.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet den 6 september i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?