Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 19 december 2011

Vid det penningpolitiska mötet den 19 december beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent och att även sänka reporäntebanan.

Beslutet fattades mot bakgrund av den penningpolitiska diskussionen. Slutsatserna från diskussionen är att osäkerheten kring de statsfinansiella problemen i framförallt euroområdet är fortsatt stor. Även om världen som helhet växer i en relativt god takt väntas tillväxten i euroområdet bli låg framöver. Den svaga utvecklingen i euroområdet dämpar även svensk ekonomi som, efter den starka utvecklingen hittills i år, nu bromsar in. Oderingången till svenska exportföretag har minskat och exporten blir betydligt svagare under nästa år. De försämrade utsikterna gör att hushåll och företag väntar med att konsumera och investera. En lägre efterfrågan påverkar också arbetsmarknaden där arbetslösheten stiger något under det kommande året. Samtidigt är den underliggande inflationen låg. Den svaga efterfrågan i Sverige tillsammans med de svaga omvärldsutsikterna bidrar till att inflationstrycket blir lågt även framöver. När oron för skuldproblemen i euroområdet avtar, återvänder förtroendet gradvis hos svenska hushåll och företag. Då väntas svensk ekonomi åter växa i en mer normal takt.

 

Vice riksbankscheferna Karolina Ekholm och Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet att sänka reporäntan till 1,75 procent och mot reporäntebanan i den penningpolitiska uppföljningen.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet den 19 december i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?