Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 19 april 2011

Vid det penningpolitiska mötet den 19 april beslutade Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Direktionen bedömde att reporäntan behöver höjas för att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent och undvika ett för högt resursutnyttjande framöver. Prognosen för reporäntan, den så kallade reporäntebanan, lämnades oförändrad i förhållande till den penningpolitiska rapporten i februari. En viktig förutsättning för att inte justera upp reporäntebanan var att den i dag höga KPI-inflationen inte mer påtagligt sätter avtryck i olika aktörers långsiktiga inflationsförväntningar och i lönebildningen.

Beslutet fattades mot bakgrund av den penningpolitiska diskussionen. Slutsatserna från diskussionen är att styrkan i den svenska ekonomin håller i sig och arbetsmarknaden fortsätter att stadigt förbättras. Den underliggande inflationen är fortfarande låg, men förväntas stiga i takt med att resursutnyttjandet stiger och lönerna ökar allt snabbare. Samtidigt är KPI-inflationen hög i dag till följd av stigande bostadsräntor. Det är en effekt som förväntas vara övergående. Tillväxten i omvärlden som helhet är också fortsatt hög, trots naturkatastrofen i Japan och den politiska oron i Nordafrika och Mellanöstern. Utvecklingen i Asien är särskilt stark, men även i Europa och USA fortsätter återhämtningen. Den starka utvecklingen i Asien och oron i de oljeproducerande länderna medför att priserna på energi och råvaror stiger.

 

Vice riksbankschef Karolina Ekholm och vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet att höja räntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent och mot reporäntebanan i den penningpolitiska uppföljningen.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet den 19 april i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?