Riksbankens översyn av det penningpolitiska styrsystemet

Datum

Riksbankens nuvarande penningpolitiska styrsystem sjösattes 1994 och har fungerat väl, såväl i normala tider som under den finansiella krisen. Det visar Riksbankens översyn av styrsystemet. Att det penningpolitiska styrsystemet i stort sett har fungerat väl märks bland annat genom att:

 

  • Styrsystemet har lyckats med uppgiften att stabilisera dagslåneräntan nära reporäntan – även under den finansiella krisen.
  • Volatiliteten i dagslåneräntan förblev relativt låg under den finansiella krisen.
  • Extraordinär utlåning av såväl svenska kronor som amerikanska dollar på kortare och längre löptider kunde under den finansiella krisen genomföras på ett effektivt sätt. Styrsystemet har dessutom blivit mer robust tack vare åtgärder vidtagna till följd av den finansiella krisen.

Översynen innehåller bland annat en genomgång av andra centralbankers styrsystem, en beskrivning av hur Riksbanken i praktiken stabiliserar den allra kortaste räntan samt en studie av hur väl den svenska dagslånemarknaden fungerar och fungerade under den finansiella krisen. Översynen har också identifierat ett antal frågor som Riksbanken kan överväga att arbeta vidare med för att ytterligare effektivisera systemet och öka beredskapen för framtida finansiella kriser.

Om det penningpolitiska styrsystemet:

Riksbankens penningpolitiska styrsystem ska vara utformat så att Riksbanken kan styra ränteläget och därigenom påverka tillväxt och inflation. Styrsystemet har därmed en avgörande roll för att Riksbanken ska kunna uppnå sitt mål att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken ska också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Detta ställer ytterligare krav på styrsystemet. Särskilt behöver man beakta hur styrsystemet ska vara utformat för att Riksbanken snabbt och effektivt ska kunna tillföra likviditet till den finansiella sektorn under en kris.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?