Redogörelse för penningpolitiken 2013

Datum

Varje år granskar och utvärderar riksdagens finansutskott Riksbankens penningpolitik under de närmast föregående åren. Inför den utvärdering som görs under våren sammanställer Riksbanken Redogörelse för penningpolitiken. I Redogörelsen för 2013 konstaterar Riksbanken att:

Inflationen var under Riksbankens inflationsmål på 2 procent

Konjunkturen försvagades oväntat och kraftigt i slutet av 2011. Den svaga konjunkturen höll i sig under 2012, vilket bidrog till att inflationen blev låg under 2013. KPI-inflationen var 0 procent medan KPIF-inflationen som exkluderar effekter av räntesänkningar var 0,9 procent. Inflationsförväntningarna på lång sikt låg nära 2 procent, vilket visar att allmänheten har förtroende för inflationsmålet.

 

Under året fortsatte sysselsättningen att öka och BNP-tillväxten var 1,5 procent, vilket var högre än under 2012.

Riksbanken justerade ner inflationsprognoserna och sänkte räntan

Som en följd av det låga inflationstrycket reviderade Riksbanken successivt ner prognoserna för inflationen 2013. För att motverka den svagare konjunkturen och på sikt få upp inflationen mot målet var penningpolitiken fortsatt expansiv under året och i december sänkte Riksbanken reporäntan till 0,75 procent.

 

Samtidigt fortsatte hushållens höga skuldsättning att utgöra en risk för utvecklingen på längre sikt. Penningpolitiken under 2013 handlade om att väga hur låg räntan behövde vara för att inflationen skulle närma sig målet tillräckligt snabbt, mot de ökade risker förknippade med hushållens skulder som en låg ränta kan medföra.

Direktionen var enig om att penningpolitiken behövde vara expansiv

Riksbankens direktion var under året enig om att penningpolitiken behövde vara expansiv men det fanns olika uppfattningar om exakt hur expansiv. Den viktigaste skiljelinjen gällde vilken hänsyn penningpolitiken skulle ta till riskerna förknippade med hushållens höga skuldsättning.

Den låga inflationen överraskade de flesta bedömare

Samtliga konjunkturbedömare trodde under 2012 på en högre inflation under 2013 än vad som blev fallet och skillnaderna mellan prognosmakarna var väldigt små.

Inflationen låg även i andra länder med inflationsmål

Inflationen var under 2013 låg även i andra länder med inflationsmål. För dessa länder var det mer regel än undantag att inflationen var under målet 2013.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?