Ingves: Global liquidity regulation, supervision and risk management

Datum

Bankerna utför en grundläggande funktion i det finansiella systemet genom att omvandla sparande till utlåning. Denna roll gör dem dock känsliga för likviditetsrisk, något den senaste finanskrisen påminde oss om. Därför behövs det reglering och tillsyn av just bankers likviditet. Detta konstaterade riksbankschefen Stefan Ingves när han i sin roll som ordförande för Baselkommittén för banktillsyn talade vid en konferens anordnad av Nederländernas centralbank (DNB) i Amsterdam, Nederländerna, den 15 maj 2014.

För att öka bankernas motståndskraft mot likviditetsrisk har Baselkommittén beslutat om två nya likviditetsregleringar; Liquidity Coverage Ratio (LCR) och Net Stable Funding Ratio (NSFR). LCR är tänkt att främja motståndskraft mot kortfristiga likviditetsstörningar och kräver att en banks likviditetsbuffert ska vara minst lika stort som nettoutflödet av pengar under 30 dagar i ett stressat scenario. NSFR ska säkerställa att bankerna har en sund finansieringsprofil genom att kräva att andelen långfristig och stabil finansiering är större än bankens behov av stabil finansiering. LCR är på god väg att implementeras på många håll i världen, medan NSFR är planerad att införas 2018.

 

Ingves konstaterade att de nya regleringarna både bör ge tillsynsmyndigheter bättre förutsättningar att bedöma bankernas likviditetsrisker och förse marknadsaktörer med en tydlig referens för att kunna bedöma desamma. Likviditetsregleringarna kompletteras av Baselkommitténs Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision. Dessa utgör ett antal principer för att främja god hantering av likviditetsrisk i banker, vilket också bör kunna bidra till att öka bankernas motståndskraft.

Slutligen underströk Ingves att en sund hantering av likviditetsrisker otvivelaktigt är kritiskt för bankernas långsiktiga framgång, men att det primära ansvaret till syvende och sist ligger hos just bankerna. Inte hos tillsynsmyndigheter och reglerare.

 

Läs hela talet via länken.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?