Hur den svenska bolånemarknaden har format det finansiella systemet

Datum

Den svenska bolånemarknaden – där de hushåll som efterfrågar bolån möter långivare som banker - är en viktig del av det finansiella systemet. Hur den svenska bolånemarknaden har utvecklats över tid och hur den fungerar idag har betydelse för många av de viktiga frågor som för närvarande diskuteras. En sådan fråga är exempelvis hushållens skuldsättning och om nivån på den innebär risker. En annan är hur bankerna sätter de räntor som hushållen får betala för sina bolån och hur bankerna finansierar bolånen.

 

Rapporten Från ax till limpa – den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet beskriver hur den svenska bolånemarknaden har utvecklats över tid och hur den har kommit att forma dagens finansiella system. I rapporten diskuteras även vilka faktorer som har bidragit till att hushållens efterfrågan på bolån har ökat, i synnerhet under 2000-talet, och vilka faktorer som bidragit till bankerna har kunnat förse hushållen med en större mängd bolån. I rapporten förklaras också hur det går till i praktiken när hushållen tar ett bolån och bankerna finansierar detta lån på de internationella kapitalmarknaderna.

 

I rapporten konstateras att Sverige i dag har ett system där hushållens sparande till stor del sker i värdepapper snarare än på bankkonton, där bolån i svenska kronor till stor del finansieras i utländsk valuta via de internationella finansiella marknaderna.

 

"Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till en ökad förståelse för hur den svenska bolånemarknaden ser ut och fungerar, dess styrkor och svagheter. Vi hoppas också att rapporten ska utgöra en grund för fortsatta diskussioner om hur denna marknad bör se ut i framtiden", säger Kasper Roszbach, chef för avdelningen för finansiell stabilitet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?