ESRB publicerar vägledning om makrotillsynsverktyg

Europeiska systemrisknämnden, ESRB, publicerar vägledning till EU-medlemsländerna om hur olika makrotillsynsverktyg kan användas. Bakgrunden är EU:s nya kapitaltäckningsregler (CRD IV/CRR) som trädde i kraft vid årsskiftet och ger medlemsländerna möjlighet att börja använda en mängd nya makrotillsynverktyg.

ESRB publicerade igår två rapporter:

En handbok till nationella makrotillsynsorgan med konkret vägledning om hur olika makrotillsynsverktyg kan användas. Rapporten diskuterar verktygens mål och effekter samt identifierar indikatorer för aktivering och kalibrering av verktygen. Rapporten beskriver också de juridiska förutsättningarna för att använda de olika verktygen.

 

Vägledning ges för följandeverktyg:

 

  • Den kontracykliska kapitalbufferten
  • Verktyg kopplade till fastighetsmarknaden
  • Verktyg för att hantera systemviktiga banker och strukturella systemrisker
  • Verktyg kopplade till likviditetsrisker
  • Användning av Pelare 2 i makrotillsynsyfte
  • Nationella flexibilitetsåtgärder, dvs. sju verktyg som faller under kapitaltäckningsreglernas artikel 458 i CRR (höjda kapitalkrav, större kapitalkonserveringsbuffert, hårdare begräsningar för stora exponeringar, begränsning av stora exponeringar inom finansiell sektor, ökade krav på offentliggörande, striktare likviditetskrav, höjda riskvikter i bostadssektorn och den kommersiella fastighetssektorn).

En "Flagship report" som ger en övergripande beskrivning av hur olika makrotillsynsverktyg kan användas. Den är riktad till beslutsfattare i medlemsländerna, EU-organ, marknadsaktörer, internationella organ och forskare.

 

Relaterat till detta publicerade ESRB också nyligen:

En process för utvärdering av nya makrotillsynsåtgärder. Enligt EU:s nya kapitaltäckningsregler har ESRB en viktig roll i att bedöma lämpligheten i vissa makrotillsynsåtgärder på nationell nivå. ESRB publicerar nu en process för hur denna bedömning ska göras. Det gäller ett antal makrotillsynåtgärder som EU-länderna har möjlighet att skärpa under en begränsad tidsperiod för att motverka systemrikser på nationell nivå (artikel 458 i CRR). Även systemriskbuffertvärden över 3 procent omfattas.

 

"När EU-länderna nu får möjlighet att börja använda ett antal nya makrotillsynsverktyg är det välkommet att ESRB tar fram denna vägledning. Centralbanker och tillsynsmyndigheter inom EU har varit intensivt involverade i arbetet. Alla EU-länder har därmed kunna bidra med sina erfarenheter och sitt tänkande rörande hanteringen av systemrisker. Arbetet har också lett till en ökad samsyn kring hur dessa verktyg bör användas, vilket är värdefullt. Vi behöver tänka någorlunda likartat på detta område inom EU, givet den omfattande finansiella integrationen i regionen.", säger Stefan Ingves.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?