Amorteringskrav - ett steg mot en mer hållbar skuldutveckling

Datum

Vid dagens möte i det Finansiella stabilitetsrådet bidrog Riksbanken med ett sammanfattande analysunderlag om amorteringskrav. Analysen är ett resultat av det uppdrag som Riksbanken och Finansinspektionen fick vid rådets möte i maj.

Hushållens skulder är höga och fortsätter att öka

Idag är utvecklingen i de svenska hushållens skulder ohållbar och behöver bromsas. Höga skulder och stigande bostadspriser medför stora risker för både den realekonomiska utvecklingen och den finansiella stabiliteten.


Det finns flera tänkbara åtgärder för att hantera dessa problem, amorteringar är en viktig sådan. Men det finns många olika sätt att utforma ett amorteringskrav och avvägningar att göra. Några alternativ på amorteringskrav lyfts fram i analysunderlaget.

Flera åtgärder behövs för att dämpa hushållens skuldsättning

Även Finansinspektionen har presenterat åtgärder för att hantera problemen med hushållens skuldsättning. Riksbanken välkomnar förslagen och ser dem som ett viktigt steg i rätt riktning. Men eftersom de är otillräckliga för att stoppa utvecklingen i skulderna behöver de kompletteras med fler åtgärder.


Riksbankens arbete med analysunderlaget har letts av chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, Kasper Roszbach. Medarbetare från både avdelningen för penningpolitik och avdelningen för finansiell stabilitet har deltagit. Direktionen kommer i ett senare sammanhang utveckla sin ståndpunkt i dessa frågor.


Finansiella stabilitetsrådet består av statsrådet med ansvar för finansmarknadsfrågor, generaldirektören för Finansinspektionen, riksgäldsdirektören och riksbankschefen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?