Riksbankens remissvar på Flam-utredningen

Datum

Riksbankens direktion välkomnar utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9), men avvisar samtidigt flera av slutsatserna.

 

Det finansiella oberoendet betyder att Riksbanken i alla lägen – även i kris - ska ha tillräckligt med resurser för att självständigt kunna utföra sitt uppdrag. Det följer på de krav som EU-rätten ställer. Det är därför viktigt att det finns tydliga och robusta processer för beslutsordningen kring det egna kapitalet och valutareserven, som samtidigt ger direktionen rätt att fatta beslut om beloppens storlek.

Fortsatt avgöra storleken på valutareserven

Direktionen kan därför inte ställa sig bakom förslaget att begränsa bankens rätt att förstärka valutareserven genom upplåning via Riksgälden. Det ska vara möjligt efter en bred och öppen beredningsprocess som innefattar samråd med främst riksbanksfullmäktige, finansdepartementet och Riksgälden. Direktionen avvisar även förslaget att valutareserven ska återbetalas till Riksgälden till takbeloppet på 125 miljarder kronor utan Riksbankens samtycke.

 

Riksbanken stödjer dock idén att bankerna ska betala en avgift för att Riksbanken håller utländsk valuta i valutareserven. Det ger bankerna incitament att minska finansieringsriskerna i utländsk valuta och bidrar till att täcka kostnaderna för att hålla valutareserven.

Bevara ansvaret för eget kapital och vinstutdelning

Riksbanken ställer sig inte heller bakom den vinstutdelningsmodell som föreslås i utredningen, eftersom den förhindrar möjligheterna att anpassa bankens behov av eget kapital efter snabba förändringar i omvärlden. Direktionen anser även att kapitalöverföring och vinstutdelning som är större än årets resultat endast ska kunna ske om direktionen har lämnat sitt medgivande.

 

Eftersom direktionen, enligt utredningens förslag, alltså inte själv ska kunna bestämma om finansiella avsättningar och dessutom kapitalöverföringar - utöver årsvinsten – ska kunna ske utan direktionens samtycke är inte förslaget förenligt med EU-rätten.

Utred IMF-åtaganden i egen balansräkning

Riksbanken kan inte stödja förslaget om en särskild balansräkning för IMF-relaterade poster eftersom det juridiska ansvaret för åtagandena och beslutsordning är oklart. Utredningen väcker dock viktiga frågor om de ökade IMF-åtagandena. Riksbanken föreslår därför att beslutprocessen kring finansieringen av IMF-åtaganden vidare utreds exempelvis i den utredningen om riksbankslagen som finansutskottet aviserat.

 

Läs hela remissvaret till betänkandet Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9).

 

Riksbanksfullmäktige lämnar kompletterande synpunkter på direktionens remissvar. Läs riksbanksfullmäktiges svar här.

 

Vice riksbankscheferna Karolina Ekholm och Martin Flodén lämnar en gemensam reservation.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?