Stresstest av europeiska banker

Datum

Den europeiska banktillsynskommittén, CEBS, publicerar i dag resultaten av ett stresstest för det europeiska banksystemet. Stresstestet har genomförts för att bedöma stabiliteten i den europeiska banksektorn. De fyra svenska storbankerna har deltagit och bedöms i testet vara väl rustade för att möta oväntade händelser.

 

EU:s ekonomi- och finansministerråd (Ekofin-rådet) gav förra året CEBS i uppdrag att tillsammans med Europiska centralbanken (ECB), nationella tillsynsmyndigheter och EU-kommissionen genomföra ett stresstest av det europeiska banksystemet. Syftet med uppdraget var att bedöma såväl uthålligheten i hela banksystemet som enskilda bankers förmåga att klara av möjliga nya finansiella kriser liksom statsfinansiella problem i enstaka länder.

 

Stresstestet omfattar 91 europeiska banker från 20 medlemsländer. Sammanlagt motsvarar de testade bankerna 65 procent av banksektorn i EU. I varje land ska bankerna utgöra åtminstone 50 procent av landets banksektor, mätt som omfattningen på banktillgångarna. Testet har utarbetats av ECB och EU-kommissionen utifrån ett par överenskomna alternativa scenarier för den makroekonomiska utvecklingen i EU-området åren 2010 och 2011.

 

Från svensk sida har SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank testats.

 

Finansinspektionen är huvudansvarig för att genomföra testet i Sverige.

 

För mer detaljerad information se länkarna nedan. De individuella resultaten presenteras också av respektive bank.

________________________ 

Frågor och svar om CEBS stresstest för det europeiska banksystemet

Varför genomför CEBS stresstest för banker i Europa?

CEBS har genomfört stresstestet för att bedöma stabiliteten i den europeiska banksektorn och enskilda bankers förmåga att klara av nya finansiella påfrestningar. En större öppenhet om läget i det europeiska banksystemet och om enskilda bankers motståndskraft mot oväntade svårigheter bidrar till att skingra osäkerheten och öka förtroendet på de finansiella marknaderna. Möjligheterna att hantera eventuella svagheter i det europeiska finansiella systemet ökar också.

 

För svensk del bedöms de fyra storbankerna vara väl rustade att möta oväntade händelser. De är välkapitaliserade i en internationell jämförelse och deras kreditförluster väntas fortsätta att minska. Ett sådant läge skapar goda förutsättningar för stabilitet på de svenska finansiella marknaderna.

 

Riksbanken gör själv stresstester för de svenska storbankerna. Hur skiljer sig dessa från det stresstest som CEBS genomfört?

Det är svårt att jämföra dessa stresstester med varandra eftersom de bygger på olika bakomliggande antaganden om ett mycket sämre konjunkturläge. Dessutom kan olika stresstester ge olika resultat eftersom omständigheterna i olika institutioner eller länder skiljer sig åt. Stresstesterna ska heller inte förväxlas med en prognos om framtiden – de utgör endast ett sätt att studera möjliga och begränsade återverkningar på en bank eller ett banksystem till följd av en mycket sämre ekonomisk utveckling.

 

De svenska storbankerna kommer väl ut i CEBS stresstest. Det testet, liksom Riksbankens test i rapporten Finansiell stabilitet 2010:1, bygger på en betydligt sämre ekonomisk utveckling åren 2010 och 2011. Riksbanken testar de svenska storbankernas motståndskraft mot en sämre utveckling än i rapportens huvudscenario. I CEBS scenarier gör man däremot jämförelse med EU-kommissionens prognoser för de två åren. Både Riksbankens och CEBS tester visar dock att de svenska bankerna har tillräckligt med kapital för att klara de kreditförluster som skulle kunna uppstå om den ekonomiska situationen blir betydligt sämre.

 

Hur kommer CEBS stresstest för de europeiska bankerna att följas upp?

De inblandade parterna kommer att fatta beslut om hur informationen från detta stresstest ska hanteras framöver. CEBS kommer dock sannolikt i sin väntade framtida skepnad som the European Banking Authority fortsätta att genomföra EU-omfattande stresstest av banksektorn. Om det visar sig att en enskild bank skulle behöva nytt kapital är det upp till varje medlemslands finansdepartement att säkerställa att det finns stödåtgärder som kan användas för att kapitalisera den berörda banken.

________________________

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?