Paneldebatt om globalisering, arbetsmarknad och penningpolitik den 15 augusti

Den 15 augusti 2006 arrangerade Riksbanken en paneldebatt kring frågor om globalisering, arbetsmarknad och penningpolitik. Tre välrenommerade ekonomer, Kenneth Rogoff, Lars Calmfors och Karolina Ekholm, deltog i panelen och diskuterade bland annat globaliseringens effekter på inflation och penningpolitik samt löner och sysselsättning. Irma Rosenberg var moderator.

Kenneth Rogoff inledde med att tala om den ökade globaliseringen och dess effekter på inflationen. Den globala inflationen har de senaste femton åren fallit markant, från ca 30 procent till knappt 4 procent. Orsaker till denna positiva utveckling är bland annat mer självständiga centralbanker och bättre reglering av de finansiella marknaderna. Globaliseringen har varit bra för penningpolitiken och bland annat bidragit till ökad konkurrens, lägre importpriser och högre produktivitetstillväxt. Men samtidigt som svängningarna i inflations- och tillväxttakt minskat har rörelserna på tillgångsmarknaderna blivit större. Till exempel har huspriserna stigit kraftigt i många länder de senaste tio åren samtidigt som svängningarna på aktiemarknaderna varit stora. De finansiella marknaderna är därmed mer känsliga för ändrade riskbilder.

 

Lars Calmfors menade att globaliseringens påverkan på penningpolitiken är svår att förutse. Han tog upp flera aspekter, däribland importpriser och produktivitetstillväxt, som måste tas med i beräkningen när inflationsmålen ska uppnås. Det kan under vissa förhållanden finnas incitament för centralbanker att föra en alltför expansiv politik men globaliseringen minskar denna tendens, bland annat genom att bidra till mer flexibla priser och löner. Calmfors anser dock inte att globaliseringen innebär att inflationsmålen behöver ändras.

 

Karolina Ekholm fokuserade på globaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Hennes egen forskning visar att sysselsättning och löner hittills inte påverkats i någon högre grad. En uppenbar orsak till detta är att handeln med låginkomstländer fortfarande är relativt liten.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?