Protokollsbilagor

Datum Rubrik
Bilaga A, Verksamhetsplan och budget 2015 184 kB
Bilaga A2, Verksamhetsplan 2 MB
Bilaga A3, Budget för Riksbanken 2015 1 MB
Bilaga A4, Internbudget och plan för uppföljning 2015 1 MB
Bilaga B, Beslutsunderlag Kalender för direktionens sammanträden 2015 167 kB
Bilaga B2, Kalender för direktionens sammanträden 2015 324 kB
Bilaga A, Förlängd giltighet för interna styrdokument inom AMFs ansvarsområde 189 kB
Bilaga B, Förlängd giltighet för interna styrdokument inom stabsavdelningens ansvarsområde 188 kB
Bilaga C, Beslutsunderlag Reviderad policy för operativa risker 115 kB
Bilaga C-2, Policy för operativa risker 206 kB
Bilaga D, Beslutsunderlag Reviderad policy för val av verksamhetsform 115 kB
Bilaga D-2, Policy för val av verksamhetsform 269 kB
Bilaga E, Beslutsunderlag Complianceplan 2015 113 kB
Bilaga E-2, Complianceplan 2015 342 kB
Bilaga F, Beslutsunderlag Ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk 115 kB
Bilaga A, Yttrande över Finanskriskommitténs slutbetänkande Resolution – en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) 2 MB
Bilaga A, Compliancerapport T2 2014 270 kB
Bilaga A, Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2015 131 kB
Bilaga A2, Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 851 kB
Bilaga A, Tillsättning av tillförordnad chef för avdelningen för penningpolitik 162 kB
Bilaga A, Tillsättning av tjänst som tf biträdande avdelningschef på Riksbanken 162 kB
Bilaga A, Beslutsunderlag: Ledamöter i personalansvarsnämnden 115 kB
Bilaga A, Remissyttrande om Kommande kapitalkrav på banker 525 kB
Bilaga B, Remissyttrande om Förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde 174 kB
Bilaga C, Remissyttrande om betänkandet Översyn av statsskuldspolitiken 188 kB
Bilaga A, Riksbankens föreskrifter (RBFS 2014:3) om inlösen av sedlar och mynt 351 kB
Bilaga B, Uppföljning tertial 1, 2014 1 MB
Bilaga C, Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011–2013 1 MB
Bilaga A, Riksdagsskrivelse 2013/14:219 6 MB
Bilaga A1, Riksdagsskrivelse 2013/14:219 286 kB
Bilaga A, Tillsättning av tjänst som forskningschef på Riksbanken 163 kB
Bilaga A, Tillsättning av tjänst som chef för avdelningen för marknader 163 kB
Bilaga A, Beslutsunderlag Regler för likviditetsrisk 291 kB
Bilaga A1, Bilaga Regler för likviditetsrisk 326 kB
Bilaga A, Tillsättning av tjänst som chef för avdelningen för betalningssystem och kontanter 163 kB
Bilaga A, Redogörelse för penningpolitiken 2013 767 kB
Bilaga B, Verkställande av vinstutdelning 410 kB
Bilaga C, Uppdatering av interna styrdokument beslutsunderlag 289 kB
Bilaga C2, Finansiell Riskpolicy 366 kB
Bilaga C3, Regler för kreditrisk 400 kB
Bilaga C4, Regler för likviditetsrisk 237 kB
Bilaga C5, Regler för marknadsrisk 234 kB
Bilaga C6, Placeringsregler 471 kB
Bilaga C7, Investeringspolicy för guld- och valutareserven 2014 272 kB
Bilaga C8, Regler om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor 266 kB
Bilaga C9, Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner 280 kB
Bilaga C10, Regler för investeringar och projekt 437 kB
Bilaga C11, Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter 280 kB
Bilaga C12, Regler för representation 283 kB
Bilaga D, Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt beslutsunderlag 117 kB
Bilaga D2, Framställning till riksdagen om ogiltiga sedlar och mynt 177 kB
Bilaga E, Internrevisionens årsrapport 2013 575 kB
Bilaga A, Möteskalender 2014 beslut 174 kB
Bilaga A1, Möteskalender 2014 340 kB
Bilaga A, Årsredovisningen 2013 174 kB
Bilaga B, Revisionsärende revisionsbevis 431 kB
Bilaga C, Riksbankens instruktion och arbetsordning 423 kB
Bilaga C1, Arbetsordning 57 kB
Bilaga C2, Riksbankens instruktion 82 kB
Bilaga D, Rekryteringsprocess 293 kB
Bilaga A, Revisionsplan 2014 421 kB
Bilaga C, Etiska regler 164 kB
Bilaga C2, Etiska regler 1 MB
Bilaga D, Compliancerapport 2013 813 kB
Bilaga E, Verksamhets- och budgetuppföljning 2013 1 005 kB
Bilaga F, Intern stryrning och kontroll 2013 275 kB