Ingves: “It takes all sorts…” - macroprudential oversight in the EU

  • Datum:
  • Talare: Riksbankschef Stefan Ingves
  • Plats: Frankfurt

Vid Europeiska systemrisknämndens (ESRBs) årliga konferens i Frankfurt under fredagen talade riksbankschef Stefan Ingves i sin roll som ordförande för ESRBs Rådgivande tekniska kommitté (ATC) om ESRBs bidrag inom makrotillsynsområdet sedan starten 2011, och dess viktiga roll i framtiden.

 

Finanskrisen förde med sig nya spelregler för de finansiella marknaderna, med ökat fokus på systemriskperspektivet, och ett nytt ramverk för hur tillsynen av den finansiella sektorn är organiserad. ESRB är en bärande pelare i det ramverket genom sin uppgift att identifiera och varna för risker som hotar stabiliteten i det finansiella systemet inom EU, och att vid behov utfärda rekommendationer om åtgärder för att motverka sådana risker.

 

"ESRB, med sin breda medlemskrets, har en nyckelroll i EUs makrotillsyn. Inom ESRB analyserar och diskuterar vi löpande viktiga sårbarheter och potentiella systemrisker, och vad som kan göras för att minska dem.

 

ESRB arbetar också med att vidareutveckla såväl analysverktyg som policyåtgärder på makrotillsynsområdet. Behovet av ett helhetsperspektiv på det finansiella systemet, som kan fånga hur alla dess delar är sammankopplade och interagerar, ökar i vår alltmer sammanlänkade värld. ESRB är genom sin breda medlemskrets väl lämpat för att möta det behovet, " avslutade Ingves.
ESRBs medlemmar utgörs av EUs alla centralbanker och finansiella tillsynsmyndigheter på nationell och EU-nivå, EU-kommissionen, EUs ekonomiska och finansiella kommitté, samt en Rådgivande vetenskaplig kommitté som består av akademiker med olika typer av relevant expertis.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?