Ytterligare köp av statsobligationer för 30 miljarder kronor, reporäntan oförändrad på -0,50 procent

Datum

En allt starkare konjunktur skapar förutsättningar för att inflationen ska fortsätta stiga. Men det finns risker som kan äventyra inflationsuppgången. Penningpolitiken behöver därför även fortsättningsvis vara mycket expansiv. Riksbankens direktion har beslutat att fortsätta köpa statsobligationer under första halvåret 2017, både nominella och reala, motsvarande 15 respektive 15 miljarder kronor. Reporäntan behålls på −0,50 procent och det är fortsatt mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Först i början av 2018 väntas reporäntan höjas.

Ljusare konjunkturutsikter

Utsikterna för konjunkturen i omvärlden och Sverige har sammantaget förbättrats något jämfört med bedömningen i oktober. Återhämtningen i omvärlden fortsätter de kommande åren och den globala inflationen väntas stiga från låga nivåer.

 

Riksbankens expansiva penningpolitik har fått ett brett genomslag och pressat ner räntorna i svensk ekonomi. Penningpolitiken har på så sätt bidragit till de senaste årens positiva ekonomiska utveckling med hög tillväxt, fallande arbetslöshet och stigande inflation. De långsiktiga inflationsförväntningarna är också nära 2 procent. Den allt starkare konjunkturen innebär att det finns goda förutsättningar för att inflationen ska fortsätta stiga.

Risker för inflationsuppgången

Men det finns fortfarande risker som kan äventyra inflationsuppgången. Inflationen har blivit lägre än väntat de senaste månaderna och det är fortsatt osäkert hur snabbt den kommer att stiga framöver. Det är till exempel svårt att veta hur kronans växelkurs kommer att utvecklas i en miljö där ECB utökat sina värdepappersköp och Federal Reserve höjt sin styrränta. Riksbanken bedömer att kronan kommer att stärkas långsamt framöver. En allt för snabb förstärkning av växelkursen skulle dämpa importpriserna och efterfrågan på svensk export och göra det svårare att få upp inflationen.

Fortsatt kraftfullt stöd från penningpolitiken

För att inflationen ska stiga mot 2 procent behöver penningpolitiken även fortsättningsvis vara mycket expansiv. Riksbankens direktion har beslutat att behålla reporäntan på −0,50 procent och det är fortsatt mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Först i början av 2018 väntas räntan höjas. För att ytterligare stödja inflationsuppgången har direktionen också beslutat att utöka köpen av statsobligationer med 30 miljarder kronor under första halvåret 2017. Köpen omfattar både nominella och reala statsobligationer, motsvarande 15 respektive 15 miljarder kronor. Tills vidare återinvesteras också förfall och kupongbetalningar på statsobligationsportföljen, under 2017 till ett värde av ungefär 30 miljarder kronor. Ett stort förfall sker i augusti, men återinvesteringarna kommer att inledas efter årsskiftet 2016/17 och planeras fortgå under hela året. Vid mitten av 2017 kommer Riksbankens köp att uppgå till 275 miljarder kronor, exklusive återinvesteringar.

 

Direktionen har en fortsatt beredskap att göra penningpolitiken mer expansiv om den trendmässiga inflationsuppgången skulle hotas och förtroendet för inflationsmålet försvagas. Alla de verktyg som Riksbanken har redogjort för i tidigare penningpolitiska rapporter, senast i september, kan fortfarande användas.

 

Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget för samtidigt med sig risker, exempelvis för en ökad skuldsättning hos hushållen. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen.

 

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
 20152016201720182019
KPI 0,0 1,0 (1,0) 1,4 (1,4) 2,2 (2,2) 3,0 (2,9)
KPIF 0,9 1,4 (1,4) 1,6 (1,6) 1,9 (1,9) 2,1 (2,1)
BNP 4,1 3,4 (3,3) 2,4 (2,0) 2,2 (2,4) 2,1 (2,2)
Arbetslöshet,
15-74 år, procent
7,4 6,9 (6,9) 6,7 (6,7) 6,7 (6,7) 6,7 (6,7)
Reporänta, procent -0,3 -0,5 (-0,5) -0,6 (-0,6) -0,3 (-0,3) 0,2 (0,2)

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

 

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i oktober 2016 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken

 

Prognos för reporäntan*
 2016 kv32016 kv42017 kv42018 kv42019 kv4
Reporänta -0,50 -0,50 (-0,50) -0,56 (-0,56) -0,15 (-0,15) 0,36 (0,36)

*Procent, kvartalsmedelvärden

 

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i oktober 2016 inom parentes.

Källa: Riksbanken

 

Vice riksbankscheferna Martin Flodén, Henry Ohlsson och Cecilia Skingsley reserverade sig mot beslutet att utöka köpen av statsobligationer med 30 miljarder kronor. Flodén förespråkade att köpen skulle utökas med 15 miljarder kronor och endast omfatta reala statsobligationer. Ohlsson och Skingsley menade att köpen inte skulle utökas eftersom penningpolitiken inte behövde göras mer expansiv i nuvarande ekonomiska läge.

 

Beslutet om reporäntan tillämpas från och med den 28 december. Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 12 januari. Mer information kring Riksbankens köp av statsobligationer och återinvesteringar finns i en protokollsbilaga på www.riksbank.se. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Mattias Erlandsson, tillförordnad biträdande chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag klockan 11 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?