Låg ränta längre, direktionen redo att förlänga köpen av statsobligationer i december

Datum

Konjunkturuppgången i svensk ekonomi fortsätter men Riksbanken bedömer att det kommer att ta längre tid för inflationen att nå målet på 2 procent. Inflationsuppgången behöver därför fortsatt kraftfullt stöd. Direktionen bedömer att reporäntan behöver hållas på -0,50 procent ett halvår längre jämfört med prognosen från september. Sannolikheten att räntan sänks ytterligare har ökat. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades i april. Inför det penningpolitiska mötet i december står direktionen redo att förlänga köpen av statsobligationer.

Återhämtningen i omvärlden fortsätter i en förhållandevis måttlig takt framöver. Den globala inflationen väntas stiga gradvis från en låg nivå, understödd av expansiv penningpolitik.

 

I Sverige har Riksbankens sänkningar av reporäntan och köp av statsobligationer fått ett brett genomslag och pressat ner många räntor. Det har bidragit till en positiv utveckling i svensk ekonomi, med hög BNP-tillväxt och fallande arbetslöshet. Inflationen har stigit sedan 2014 och de långsiktiga inflationsförväntningarna är tillbaka nära 2 procent. Men de senaste månaderna har inflationen dämpats, vilket illustrerar osäkerheten kring hur snabbt inflationen kommer att stiga mot målet.

Inflationsuppgången behöver fortsatt kraftfullt stöd

Riksbanken bedömer nu att det kommer att ta längre tid för inflationen att nå 2 procent. Inflationsuppgången behöver därför fortsatt kraftfullt stöd. Direktionen bedömer att reporäntan behöver hållas på dagens låga nivå, -0,50 procent, ett halvår längre jämfört med i bedömningen i september. Först i början av 2018 räknar direktionen med att börja höja räntan i långsam takt. Reporäntebanan avspeglar nu också en större sannolikhet för att räntan kan komma att sänkas ytterligare. Enligt tidigare beslut fortsätter köpen av nominella och reala statsobligationer så att de uppgår till 245 miljarder kronor i slutet av 2016. Tills vidare återinvesterar Riksbanken också förfall och kupongbetalningar på innehavet i statsobligationsportföljen. Inför det penningpolitiska mötet i december står direktionen även redo att förlänga köpen av statsobligationer. Eftersom nuvarande program löper året ut finns möjlighet att avvakta ytterligare information som kan påverka beslutet om en förlängning. Exempel på sådan information är den närmaste tidens inflationsutveckling och hur andra centralbanker agerar.

 

Det finns flera faktorer som skapar osäkerhet i inflationsprognosen. Riksbanken har därför, liksom tidigare, fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om den trendmässiga inflationsuppgången skulle hotas. Det gäller även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena. Alla de åtgärder som Riksbanken redogjort för tidigare kan fortfarande användas.

 

Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget för samtidigt med sig risker, exempelvis för en ökad skuldsättning hos hushållen. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med riktade åtgärder inom makrotillsynen, bostadspolitiken och skattepolitiken.

 

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
 20152016201720182019
KPI 0,0 1,0 (1,1) 1,4 (1,8) 2,2 (2,6) 2,9
KPIF 0,9 1,4 (1,5) 1,6 (1,9) 1,9 (2,1) 2,1
BNP 4,1 3,3 (3,2) 2,0 (2,2) 2,4 (2,4) 2,2
Arbetslöshet,
15-74 år, procent
7,4 6,9 (6,9) 6,7 (6,7) 6,7 (6,7) 6,7
Reporänta, procent -0,3 -0,5 (-0,5) -0,6 (-0,5) -0,3 (0,0) 0,2

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

 

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2016 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken

 

Prognos för reporäntan*
 2016 kv32016 kv42017 kv42018 kv42019 kv4
Reporänta -0,50 -0,50 (-0,52) -0,56 (-0,32) -0,15 (0,19) 0,36

*Procent, kvartalsmedelvärden

 

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2015 inom parentes.

Källa: Riksbanken

 

Beslutet om reporäntan tillämpas från och med den 2 november. Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 9 november. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Marianne Nessén, chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag klockan 11 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?