Marknadsaktörer anser att de svenska finansiella marknaderna fungerar något sämre

Datum

I höstens riskenkät anser hälften av de tillfrågade marknadsaktörerna att de svenska finansiella marknaderna fungerar något sämre idag än för ett halvår sedan. Försämringen beror främst på att de upplever en lägre marknadslikviditet än tidigare. Merparten av aktörerna anser att det finns risker kopplade till det låga ränteläget, bland annat till följd av en jakt på avkastning bland investerare. Även hushållens skuldsättning lyfts fram som en källa till oro. Aktörerna menar att om hushållens skuldsättning fortsätter att växa med nuvarande takt kan det leda till problem när räntorna börjar stiga igen.

Aktörerna bedömer att de finansiella marknaderna fungerar något sämre till följd av upplevd lägre marknadslikviditet

Hälften av de aktörer som har svarat på höstens riskenkät anser att de svenska finansiella marknaderna fungerar något sämre idag jämfört med för ett halvår sedan. Det är framför allt aktörer aktiva på räntemarknaden som har denna syn. Aktörerna menar att denna försämring främst beror på att de upplever att marknadslikviditeten har minskat. Den vanligaste förklaringen bland aktörernas svar till minskningen i likviditet är att marknadsgaranterna har blivit mindre aktiva och därmed är mindre villiga att agera motpart vid köp och försäljning av räntebärande värdepapper. Enligt aktörerna är detta en konsekvens av att olika finansiella regleringar anses ha gjort handel med värdepapper mindre lönsam. Aktörerna anser även att Riksbankens köp av statsobligationer har bidragit till en försämrad marknadslikviditet för statsobligationer.

Fortsatt oro över risker kopplade till det låga ränteläget och de svenska hushållens skuldsättning

Merparten av aktörerna anser att det finns risker kopplade till det globalt låga ränteläget och den jakt på avkastning som följer av detta. Enligt aktörerna söker sig investerare därför till allt mer riskfyllda tillgångsslag och många aktörer menar att utvecklingen kan leda till att risker inte prissätts fullt ut. Även hushållens höga skuldsättning lyfts fram som en källa till oro och flera aktörer nämner att om skuldsättningen fortsätter att växa med nuvarande takt så kan det leda till problem när räntorna börjar stiga igen.

 


Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkät bland aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om hur de svenska finansiella marknaderna fungerar. Resultaten som redovisas baseras på aktörernas svar och reflekterar inte nödvändigtvis Riksbankens syn på risker i det svenska finansiella systemet. Riksbankens riskenkät hösten 2016 genomfördes under oktober. Riskenkäten kan laddas ner på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?