Delade meningar om de svenska finansiella marknadernas sätt att fungera

Datum

En tredjedel av aktörerna som har svarat på Riksbankens riskenkät upplever att de svenska finansiella marknaderna fungerar bra. Men knappt hälften anser att de svenska finansiella marknaderna fungerar sämre än för ett halvår sedan och att det främst beror på att marknadslikviditeten har minskat. Många aktörer är också oroade över de svenska hushållens växande skuldsättning.

Aktörerna upplever att lägre marknadslikviditet påverkar marknadens funktionssätt negativt

Fyra av tio marknadsaktörer som har svarat på Riksbankens riskenkät våren 2016 anser att de svenska finansiella marknaderna fungerar något sämre än för ett halvår sedan. Dock tror färre aktörer än i föregående riskenkät på en fortsatt försämring under det kommande sex månaderna. Det främsta skälet till att de svenska finansiella marknaderna har försämrats under de senaste sex månaderna är enligt aktörerna en lägre marknadslikviditet för obligationer. Enligt aktörerna beror den lägre marknadslikviditeten på att marknadsgaranterna blivit mindre villiga att ta risk än tidigare och på olika finansiella regelverk som har gjort handeln med värdepapper dyrare.

Risker kopplade till global expansiv penningpolitik oroar aktörerna

Aktörerna uttrycker en oro över de risker som är kopplade till det låga ränteläget. Allt lägre, och i många fall negativa, marknadsräntor leder till att investerare söker sig till allt mer riskfyllda placeringar i en jakt på avkastning, enligt aktörerna. Det riskerar i sin tur att leda till att risker inte prissätts fullt ut och till att prisbubblor byggs upp inom flera tillgångsslag. Detta gäller även för bostadspriser, vilket gör att aktörerna är oroade för hushållens höga skuldsättning.

 


Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkät bland aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om hur de svenska finansiella marknaderna fungerar. Riksbankens riskenkät våren 2016 genomfördes under april. Riskenkäten kan laddas ner i pdf-format på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?