Riksbanken sänker reporäntan till −0,25 procent och köper statsobligationer för 30 miljarder kronor

Datum

Det finns tecken på att inflationen har bottnat och är på väg upp, men den senaste tidens förstärkning av kronan riskerar att bryta den trenden. För att understödja uppgången i inflationen har Riksbankens direktion beslutat att göra penningpolitiken ännu mer expansiv genom att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till -0,25 procent och köpa statsobligationer för 30 miljarder kronor. Dessa åtgärder och beredskapen att snabbt göra mer understryker att Riksbanken värnar inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen.

Penningpolitiken har effekt

Riksbankens expansiva penningpolitik har haft en positiv effekt på svensk ekonomi. BNP-tillväxten är relativt god, arbetsmarknaden stärks gradvis och det finns tecken på att inflationen har bottnat, även om den fortfarande är låg.

Stora rörelser på valutamarknaden skapar risker för inflationen

Osäkerheten om konjunkturutvecklingen i omvärlden och effekterna av oljepriset är fortsatt stor. De senaste veckorna har rörelserna på ränte- och valutamarknaderna varit stora. Kronan har stärkts en hel del, främst mot euron, vilket delvis hänger samman med att den europeiska centralbanken inlett stora tillgångsköp. Samtidigt är amerikanska centralbanken på väg mot sin första styrräntehöjning, vilket har lett till att dollarn har stärkts. Den fortsatta utvecklingen för kronan i denna miljö är svårbedömd. Om kronan fortsätter att stärkas i närtid skulle det kunna bryta den påbörjade uppgången i inflationen så att den inte stiger tillräckligt snabbt. En låg inflation under en ännu längre tid ökar risken att de långsiktiga inflationsförväntningarna sjunker och att inflationsmålets roll som riktmärke för pris- och lönebildningen försvagas.

Ytterligare åtgärder för att säkra inflationsuppgången

För att understödja uppgången i inflationen och för att de långsiktiga inflationsförväntningarna ska vara förenliga med inflationsmålet bedömer Riksbankens direktion att det nu behövs en ännu mer expansiv penningpolitik. Direktion har därför beslutat att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till −0,25 procent. Dessutom kommer Riksbanken köpa nominella statsobligationer för 30 miljarder kronor med löptider upp till 25 år. Köpen, som inleds den 26 mars och beräknas vara slutförda i början av maj 2015, innebär en utökning av de köp som gjordes under februari och mars.

 

Reporäntan förväntas ligga kvar på −0,25 procent åtminstone till andra halvåret 2016. Därefter förväntas den stiga gradvis och i en långsammare takt än i prognosen i den penningpolitiska rapporten i februari. Reporäntesänkningen och Riksbankens köp av statsobligationer sänker det allmänna ränteläget och bidrar på så sätt till att efterfrågan i ekonomin, och därmed inflationstrycket, stiger.

Beredskap att göra mer

För att säkerställa att inflationen stiger mot målet är Riksbanken fortsatt redo att vid behov göra penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena. Reporäntan kan eventuellt sänkas ytterligare något och Riksbanken kan köpa ännu mer statsobligationer. Därtill står Riksbanken redo att lansera ett program för utlåning till företag via banker. Utöver dessa åtgärder finns ett antal ytterligare åtgärder som Riksbanken kan vidta. Det kan till exempel handla om interventioner på valutamarknaden eller köp av andra typer av värdepapper.

Presskonferens idag klockan 15.00

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Christina Nyman, biträdande chef för avdelningen för penningpolitik hålls idag klockan 15.00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksbankens webbplats där den också finns tillgänglig i efterhand.

 

Beslutet om reporäntan kommer att tillämpas från och med den 25 mars. Räntorna för de finjusterande transaktionerna i Riksbankens räntestyrningssystem är fortsatt reporäntan +/- 0,10 procentenheter. Mer information kring direktionens överväganden i samband med beslutet samt om Riksbankens köp av statsobligationer finns i en separat protokollsbilaga på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?