Förslag på ändrade villkor för säkerheter för lån i Riksbanken

Datum

I en remiss föreslår Riksbanken ändrade villkor för säkerheter för lån i Riksbanken. Villkorsändringarna, som delvis är en återgång till de bestämmelser som gällde före finanskrisen, syftar till att minska Riksbankens kreditrisk men bedöms inte påverka förutsättningarna för att bedriva penningpolitik.

Riksbanken lånar under vissa omständigheter ut pengar till banker och vissa andra aktörer på finansmarknaderna. För att begränsa risken att göra förluster på dessa lån kräver Riksbanken att den part som lånar pengar lämnar säkerheter av hög kvalitet. Riksbanken strävar efter att ha så låg kreditrisk som möjligt för att skydda skattebetalarna från förluster.


De nu föreslagna villkorsändringarna är delvis en återgång till de bestämmelser som gällde innan den globala finanskrisen bröt ut 2007.


Riksbanken föreslår fyra förändringar i villkoren för säkerheter för lån i Riksbanken:

  • Kravet på lägsta kreditbetyg höjs för de värdepapper som får accepteras som säkerhet från nuvarande A- till AA-.
  • Egna säkerställda obligationer accepteras inte längre som säkerhet.
  • En begränsningsregel införs som innebär att säkerställda obligationer som andel av en motparts totala säkerheter får uppgå till högst 60 procent.
  • En begränsningsregel införs som innebär att den andel av en motparts säkerhetsvärde som utgörs av säkerställda obligationer till högst 50 procent får utgöras av säkerställda obligationer utgivna av en och samma emittent.

 

Skärpta villkor för säkerställda obligationer som säkerheter för lån i Riksbanken kan leda till att bankerna i större utsträckning än idag använder olika typer av säkerheter för sina lån i Riksbanken. Detta förväntas medföra att Riksbankens kreditrisk minskar.


Riksbanken bedömer att de föreslagna ändringarna inte kommer att påverka effektiveten i betalningssystemet i någon större utsträckning och att de inte heller påverkar förutsättningarna för att bedriva penningpolitik.


De ändrade villkoren föreslås träda ikraft stegvis under 2016.


Remissförslaget har nu skickats till ett antal remissinstanser. Sista svarsdag är den 20 november 2015.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?