Finansiella systemet fungerar väl – men skuldutvecklingen behöver bromsas

Datum

Det finansiella systemet bedöms i nuläget fungera väl. Men sårbarheter i systemets struktur gör det känsligt för störningar. De faktorer som i dag kan medföra störningar är det höga risktagandet på de globala finansmarknaderna och den höga och stigande skuldsättningen hos de svenska hushållen. Riksbanken anser att åtgärder behövs för att stärka bankernas motståndskraft och dämpa riskerna med skuldsättningen. Därför rekommenderar Riksbanken att Finansinspektionen tidigarelägger införandet av ett bruttosoliditetskrav för svenska banker och inför ett amorteringskrav på svenska bolån.

God lönsamhet i de svenska storbankerna...

Trots en relativt svag konjunktur har de svenska storbankerna fortsatt god lönsamhet och tillgång till billig finansiering. Betalningsförmågan hos bankernas låntagare är överlag också god och stressen på finansmarknaderna är låg. Det svenska finansiella systemet fungerar alltså väl i dagsläget.

...men banksystemet är känsligt för störningar

Det svenska banksystemet är stort och tätt sammanlänkat. Dessutom har bankerna en stor andel marknadsfinansiering och en liten andel kapital i förhållande till sina tillgångar. Detta gör dem känsliga för störningar. En faktor som i dagsläget kan medföra störningar är det höga risktagandet på finansmarknaderna. Bankernas tillgång till marknadsfinansiering kan nämligen påverkas negativt om risktagandet snabbt minskar och osäkerheten på marknaderna därmed ökar. En annan faktor som kan bidra till störningar, både i det finansiella systemet och i realekonomin, är den höga och stigande skuldsättningen hos de svenska hushållen.

Skuldutvecklingen behöver bromsas

De åtgärder som hittills har vidtagits för att hantera problemen med hushållens skuldsättning har inte varit tillräckliga och den utveckling vi ser är riskfylld. Det är därför viktigt att fler åtgärder vidtas. Riksbanken anser att Finansinspektionens förslag om ett amorteringskrav är ett steg i rätt riktning, men bedömer att åtgärden endast kommer att ha små effekter.

 

I dagsläget är det dock viktigast att åtgärder kommer på plats utan dröjsmål. Riksbanken anser därför att Finansinspektionen bör införa ett amorteringskrav. Utöver det kommer det krävas att ytterligare åtgärder vidtas inom flera politik­områden för att minska riskerna. Dessa åtgärder kommer att behöva införas gradvis och under en längre tid.

Storbankernas motståndskraft behöver stärkas

I ljuset av de sårbarheter som präglar det svenska banksystemet behöver bankernas motståndskraft fortsätta att stärkas. Att öka kapitalet i bankerna är en lämplig åtgärd. De svenska bankerna har nämligen relativt lite eget kapital i förhållande till sina tillgångar, det vill säga att de har låg bruttosoliditet. I likhet med vissa andra länder med stora banksystem bör Sverige tidigarelägga det bruttosoliditetskrav som är planerat till 2018. Riksbanken rekommenderar därför Finansinspektionen att införa ett sådant krav från och med 2016.

 

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Martin W Johansson, biträdande avdelningschef för avdelningen för finansiell stabilitet, hålls i dag klockan 11:00 på Riksbanken.

 

Presslegitimation eller motsvarande krävs. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, där den också finns tillgänglig i efterhand.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?