De svenska finansiella marknaderna fungerar väl trots fortsatt osäkerhet i euroområdet

Datum

De svenska finansiella marknaderna fungerar väl trots den fortsatta osäkerheten i euroområdet. Det anser de marknadsaktörer som svarade på Riksbankens riskenkät under våren 2013. Det är fortfarande utvecklingen i euroområdet som utgör den främsta risken för det svenska finansiella systemet framöver. Därför tror en majoritet av aktörerna att deras vilja och möjligheter att ta risk kommer att vara oförändrade framöver.

Låga räntor ökar investerarnas efterfrågan på riskfyllda placeringar

De svenska finansiella marknaderna fungerar väl trots den fortsatta osäkerheten i euroområdet. Aktörerna bedömer att likviditeten har förbättrats något på både ränte- och valutamarknaden. Tidigare stödåtgärder från olika centralbanker upplevs ha lugnat marknaderna något. Det låga ränteläget har också gjort att investerare söker sig till mer riskfyllda placeringar för att få högre avkastning. Samtidigt har den senaste tidens utveckling i Cypern och Italien varit en påminnelse om att det fortfarande finns strukturella problem bland euroområdets skuldtyngda länder. Därför tror en majoritet av aktörerna att deras vilja och möjligheter att ta risk kommer att vara oförändrade framöver.

Oförändrad riskbild

Aktörerna anser fortfarande att sannolikheten är högst för att olika risker förknippade med utvecklingen i euroområdet ska påverka de svenska finansiella marknaderna negativt. Det är också dessa risker som skulle få störst konsekvenser om de realiserades. Samtidigt bedömer aktörerna att riskerna är relativt oförändrade sedan den föregående riskenkäten. De negativa konsekvenserna för det finansiella systemet om de svenska hushållen skulle få problem att betala tillbaka sina lån bedöms av aktörerna som stora. Men sannolikheten för att detta ska inträffa betraktas samtidigt som förhållandevis låg.

Många aktörer är osäkra på effekterna av kommande regleringar

Aktörerna upplever att de regleringar som införts under de senaste sex månaderna, som likviditetskravet Liquidity Coverage Ratio, överlag inte har påverkat marknadernas sätt att fungera i någon större utsträckning. Många av dem uppger däremot att de är osäkra på effekterna av kommande regleringar för bankerna genom Basel III och för derivat på OTC-marknaden genom EMIR.

 


Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkätundersökning bland aktörer som är aktiva på den svenska ränte- och valutamarknaden. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om hur marknaderna fungerar. Riksbankens riskenkät våren 2013 genomfördes under mars och april. Riskenkäten kan laddas ner i pdf-format på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?