Riksbankens riskenkät våren 2012

Datum

De svenska finansiella marknaderna fungerar bättre än i höstas. Det anser en majoritet av de aktörer på den svenska ränte- och valutamarknaden som under våren har svarat på Riksbankens riskenkät. Enligt marknadsaktörerna är det främst den omfattande utlåningen från Europeiska centralbanken (ECB) som har bidragit till ökad likviditet och större vilja att ta risk på de europeiska marknaderna, vilket också har spridit sig till de svenska marknaderna. Dessutom anses de finanspolitiska åtgärder som presenterats av flera skuldtyngda länder ha förstärkt den positiva utvecklingen. Aktörerna bedömer även att likviditeten i de flesta instrumenten på den svenska ränte- och valutamarknaden har blivit bättre.

 

Samtidigt tror en majoritet av aktörerna att de svenska finansiella marknaderna varken kommer att fungera bättre eller sämre under de kommande sex månaderna. Det beror på att problemen bland de skuldtyngda länderna i euroområdet väntas kvarstå en längre period. Av samma anledning uppger aktörerna att deras vilja att ta risk kommer att vara oförändrad framöver.

 

Riksbanken frågade aktörerna hur de förväntar sig att kommande regleringar, såsom Basel III, Solvens 2 och EMIR, kommer att påverka deras affärsverksamhet och marknadernas sätt att fungera. Många aktörer uppger att de upplever en osäkerhet kring vilken effekt kommande regleringar kommer att få på det finansiella systemet och de finansiella marknadernas sätt att fungera.

 

Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkätundersökning bland aktörer som är aktiva på den svenska ränte- och valutamarknaden. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om hur marknaderna fungerar. Riksbankens riskenkät våren 2012 genomfördes under mars och april.

Kontaktinformation

Presstjänsten, tel: 08-787 0200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?