Riksbankens riskenkät hösten 2012

Datum

De svenska finansmarknaderna fungerar förhållandevis bra trots osäkerheten i omvärlden. Det anser de marknadsaktörer som deltagit i Riksbankens riskenkät under hösten. De åtgärder som olika centralbanker vidtagit under sommaren och hösten har visserligen haft en lugnande effekt på finansmarknaderna men samtidigt består osäkerheten kring de strukturella problemen i euroområdet. Aktörerna förväntar sig därför inga större förändringar av förhållandena eller viljan att ta risk det närmaste halvåret.

 

De största riskerna för det svenska finansiella systemet är enligt marknadsaktörerna relaterade till den statsfinansiella oron och den ekonomiska politiken i euroområdet. Risker kopplade till global tillväxt och global ekonomisk politik anses överlag ha ökat det senaste halvåret. Sannolikheten för att svenska hushåll skulle få svårt att betala sina lån ser aktörerna som liten. Men de bedömer samtidigt att det kan få stora konsekvenserna för det svenska finansiella systemet om det skulle inträffa.

 

Flera aktörer tror att kommande finansiella regleringar, så som exempelvis Basel III, kan göra det dyrare att bedriva handel och leda till sämre likviditet på marknaderna. De anser att de nya reglerna därmed skulle kunna försämra marknadernas sätt att fungera. En del menar även att osäkerheten om hur de nya reglerna kommer att utformas har gjort aktörerna mer avvaktande och att de kommande regleringarna redan har påverkat prissättningen på marknaden.

 

Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkätundersökning bland aktörer som är aktiva på den svenska ränte- och valutamarknaden. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om hur marknaderna fungerar. Riksbankens riskenkät hösten 2012 genomfördes under oktober månad. Riskenkäten kan laddas ner i pdf-format på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Kontaktinformation

Presstjänsten, 08-787 0200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?