Riksbankens riskenkät våren 2011

Datum

I april och början av maj bedömde aktörerna på den svenska ränte- och valutamarknaden att den största risken för det svenska finansiella systemet var globala obalanser. En majoritet av de tillfrågade aktörerna anser att de finansiella marknadernas funktionssätt är oförändrat eller bättre i dag jämfört med för ett halvår sedan.

 

Av de aktörer som deltog i enkäten anser 40 procent att de finansiella marknaderna fungerar bättre i dag jämfört med för ett halvår sedan. Något bättre likviditet och lägre volatilitet på de svenska finansiella marknaderna anges som det huvudsakliga skälet.

 

Aktörerna anser att genomförandet av nya regleringar såsom Basel III och Solvens II, ökad riskmedvetenhet och ökade kapitalkostnader kommer att vara de bestående effekterna av den finansiella krisen. De anser även att stora budgetunderskott i vissa utvecklade ekonomier är en följd av krisen, eftersom skulder har flyttats från den privata till den offentliga sektorn. De flesta av de tillfrågade aktörerna anser inte att de statsfinansiella problemen i euroområdet har spillt över på de svenska finansiella marknaderna. Efterfrågan på svenska värdepapper har snarare ökat till följd av landets starka ekonomiska ställning.

 

Aktörerna tror också att nya regleringar, utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden och Riksbankens penningpolitik kommer att vara i fokus på de svenska finansiella marknaderna under de kommande sex månaderna.

 

Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkätundersökning bland aktörer som är aktiva på den svenska ränte- och valutamarknaden. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om hur marknaderna fungerar. Riksbankens riskenkät våren 2011 genomfördes under april och i början av maj.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?