Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 2,0 procent

Datum

Tillväxttakten i den svenska ekonomin är god, även om utvecklingen i omvärlden präglas av osäkerhet. KPI-inflationen är hög idag till följd av stigande bostadsräntor. Samtidigt är det underliggande inflationstrycket fortsatt lågt, men väntas stiga i takt med att konjunkturläget stärks. För att stabilisera inflationen runt målet på 2 procent och resursutnyttjandet kring en normal nivå har Riksbankens direktion beslutat att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 2,0 procent. Prognosen för reporäntan lämnas oförändrad.

Stabil utveckling i svensk ekonomi, trots ökad osäkerhet globalt

Även om den svenska ekonomin går in i en lugnare fas fortsätter ekonomin att växa i god takt. Såväl den inhemska efterfrågan som exporten bidrar till denna utveckling. Arbetsmarknadsläget fortsätter också att utvecklas positivt, vilket medför att löneökningstakten stiger.

 

Återhämtningen fortsätter även i omvärlden som helhet. Flera länder i Asien och Latinamerika väntas fortfarande växa snabbt, även om tillväxttakten dämpas. Men omvärldsbilden präglas också av osäkerhet. Den amerikanska ekonomin har utvecklats oväntat svagt och euroområdet fortsätter att tyngas av statsfinansiella problem.

 

Högre reporänta bidrar till inflation i linje med målet

KPI-inflationen är hög idag till följd av stigande bostadsräntor. Olika mått på underliggande inflation är samtidigt lägre eftersom kronan har stärkts senaste året och det inhemska kostnadstrycket är lågt. Men under prognosperioden väntas inflationstrycket stiga i takt med att de lediga resurserna i ekonomin minskar och löneökningstakten ökar. I perioder med stora ränteförändringar ger KPIF en bättre bild av inflationstrycket.

 

För att stabilisera inflationen runt målet på 2 procent och resursutnyttjandet kring en normal nivå behöver reporäntan gradvis höjas. Riksbankens direktion har därför beslutat att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 2,0 procent.

 

Fortsatt god tillväxt, men betydande risker

Den samlade bilden av de ekonomiska utsikterna är i grova drag densamma som i april. Prognosen för reporäntan har därför lämnats oförändrad i förhållande till den penningpolitiska uppföljningen. Men som alltid bygger prognoserna för ekonomin och penningpolitiken på den information som i dagsläget är känd och ny information framöver kan leda till att dessa prognoser ändras.

 

Om den idag höga KPI-inflationen mer påtagligt påverkar olika aktörers långsiktiga inflationsförväntningar och lönebildningen kan penningpolitiken behöva stramas åt mer än i huvudscenariot i den penningpolitiska rapporten. Om å andra sidan omvärldskonjunkturen blir svagare till följd av att till exempel de statsfinansiella problemen i euroområdet förvärras, då kan reporäntan behöva höjas i en långsammare takt framöver.
 

Prognos för svensk inflation, BNP och reporänta

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

 

2010

2011

2012

2013

KPI

1,2 3,1 (3,2) 2,7 (2,8) 2,8 (2,7)
KPIF 2,0 1,6 (1,6) 1,7 (1,7) 2,1 (2,0)

BNP

5,7 4,4 (4,6) 2,2 (2,3) 2,5 (2,5)
Reporänta, procent 0,5 1,8 (1,8) 2,8 (2,8) 3,4 (3,4)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i april 2011 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken
 

Prognos för reporäntan

Procent, kvartalsmedelvärden

 

2011 
kv 2

2011
kv 3

2011
kv 4

2012
kv 3

2013
kv 3

2014
kv 3

Reporänta

1,7 2,0 (2,0) 2,3 (2,2) 2,9 (2,9) 3,4 (3,4) 3,8

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i april 2011 anges inom parentes.
Källa: Riksbanken

 

Vice riksbankschef Karolina Ekholm och vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet att höja räntan med 0,25 procentenheter till 2,0 procent och mot räntebanan i den penningpolitiska rapporten.

 

De förordade en reporänta på 1,75 procent och sedan en räntebana som först stiger långsamt till 2 procent tredje kvartalet 2012 och sedan stiger snabbare och når en nivå på ca 3,8 procent vid slutet av prognosperioden. Detta motiveras av deras bedömning att rapportens prognoser för utländska styrräntor och svenskt resursutnyttjande båda är för höga. Deras räntebana leder till en KPIF-inflation närmare 2 procent och en snabbare minskning av arbetslösheten mot en långsiktigt hållbar nivå.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 18 juli 2011. Beslutet om reporäntan kommer att tillämpas från och med den 6 juli. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Per Jansson, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag klockan 11 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?