Bankerna har god motståndskraft

Datum

De svenska storbankerna står väl rustade att möta en sämre ekonomisk utveckling. De är väl kapitaliserade i en internationell jämförelse och har god tillgång till marknadsfinansiering trots den finansiella oron i omvärlden. Men osäkerheten om den framtida ekonomiska utvecklingen i euroområdet är stor. För att bevara och ytterligare öka motståndskraften bör bankerna nu bibehålla eller öka sina kapitalrelationer från dagens nivå.

De svenska bankerna står väl rustade i den finansiella oron

Under det senaste halvåret har de statsfinansiella problemen i euroområdet lett till ökad oro på de finansiella marknaderna. Detta har även påverkat förutsättningarna för de europeiska bankerna eftersom det har blivit svårare och dyrare för dem att finansiera sig på marknaderna.

 

Till skillnad från många europeiska banker har de svenska bankerna god tillgång till de internationella kapitalmarknaderna trots den finansiella oron i omvärlden. Det beror på att de svenska storbankerna är fortsatt välkapitaliserade i ett internationellt perspektiv och har små exponeringar mot de statsfinansiellt svaga länderna i Europa. Intjäningen har ökat och kreditförlusterna väntas vara fortsatt låga. Detta gör att de svenska bankerna står väl rustade att möta en sämre ekonomisk utveckling framöver.

 

Bankerna riskerar att påverkas om oron ökar ytterligare

Men osäkerheten om utvecklingen framöver är stor. Om oron kring statsskuldproblemen skulle tillta ytterligare, kan även svenska banker komma att påverkas. Riksbankens stresstester visar dock att de svenska bankerna har tillräckligt med kapital för att ha en god motståndskraft även om kreditförlusterna skulle bli betydligt större än de som förväntas i rapportens huvudscenario. Däremot är deras likviditetsrisker fortfarande större än hos många andra europeiska banker, även om riskerna sammantaget minskat något under året.

 

Riksbankens rekommendationer till aktörerna i det finansiella systemet

Riksbanken lämnar rekommendationer om åtgärder som syftar till att minska de risker och sårbarheter som kan påverka stabiliteten i det finansiella systemet. Rekommendationerna kan riktas såväl till banker som till lagstiftaren och andra myndigheter. Riksbanken anser att de rekommendationer som lämnades i föregående stabilitetsrapport fortfarande är aktuella men ser även skäl att förtydliga och komplettera dem.

 

Riksbanken förordar tillsammans med Finansinspektionen och Finansdepartementet, att de svenska storbankerna ska ha mer kapital än de miniminivåer som anges i Basel III. De fyra stora svenska bankkoncernerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, ska enligt förslaget ha minst 10 procent av de riskvägda tillgångarna i så kallat kärnprimärkapital från den 1 januari 2013 och 12 procent från den 1 januari 2015.

 

Dessutom anser Riksbanken att bankerna bör åläggas bindande likviditetskrav i svensk och utländsk valuta från och med januari 2013. Dessa och ytterligare rekommendationer förklaras närmare i rapporten Finansiell stabilitet.

 

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves, vice riksbankschef Lars Nyberg och Mattias Persson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet, hålls i dag klockan 11.00 på Riksbanken. OBS! Ingång från bankens entré, Malmskillnadsgatan 7. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen direktsänds på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

 

Den finansiella stabilitetsrapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats eller beställas per e-post: [email protected], eller telefon
08-787 00 00. Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig från den 30 november.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?