Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 1,25 procent

Datum

Den svenska ekonomin växer rekordsnabbt. Återhämtningen fortsätter också i omvärlden även om oron för den statsfinansiella utvecklingen i Europa ökat. Det underliggande inflationstrycket är fortfarande lågt i Sverige, men väntas stiga i takt med att konjunkturläget stärks. För att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent och undvika ett för högt resursutnyttjande behöver reporäntan gradvis höjas. Riksbankens direktion har därför beslutat att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent.

Stark ekonomisk utveckling i Sverige

Svensk ekonomi växer rekordsnabbt och gynnas av den stigande världshandeln. Uppgången är bred och nu har även investeringarna tagit ordentlig fart. Samtidigt fortsätter arbetsmarknaden att utvecklas starkt. Hushållens optimism och goda ekonomi bidrar till att konsumtionen ökar.

 

Den ekonomiska återhämtningen fortsätter i stora delar av omvärlden även om utvecklingen är osäker i bland annat Europa till följd av oron för de statsfinansiella problemen. Utsikterna har förbättrats i USA, men osäkerheten på bostadsmarknaden består och utvecklingen på arbetsmarknaden är fortsatt svag.

 

Reporäntan höjs mot mer normala nivåer

Samtidigt som högre elpriser och råvarupriser tillfälligt driver upp inflationen är det underliggande inflationstrycket lågt i svensk ekonomi till följd av låga arbetskostnader. Under prognosperioden väntas inflationstrycket stiga i takt med att konjunkturläget förbättras.

 

För att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent och undvika ett för högt resursutnyttjande behöver reporäntan gradvis höjas mot mer normala nivåer. Därför har Riksbankens direktion beslutat att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent. En gradvis stigande reporänta kan också bidra till att hushållens upplåning utvecklas i en lugnare takt och minskar risken för att obalanser byggs upp i den svenska ekonomin.

 

Reporäntebanan lämnas oförändrad

Den samlade bilden av de ekonomiska utsikterna är i grova drag densamma som i oktober. Prognosen för reporäntan är därför i det närmaste oförändrad i förhållande till den penningpolitiska rapporten. Som alltid bygger prognoserna för ekonomin och penningpolitiken på den information som i dagsläget är känd och ny information framöver kan leda till att dessa prognoser ändras.
 

Prognos för svensk inflation, BNP och reporänta

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

 

2009

2010

2011

2012

2013

KPI

-0,3 1,3 (1,2) 2,2 (1,7) 2,0 (2,2) 2,6 (2,6)
KPIF 1,9 2,1 (2,0) 1,7 (1,3) 1,4 (1,5) 1,9 (1,9)

BNP

-5,3 5,5 (4,8) 4,4 (3,8) 2,3 (2,5) 2,4 (2,4)
Reporänta, procent 0,7 0,5 (0,5) 1,7 (1,7) 2,6 (2,6) 3,3 (3,3)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten oktober 2010 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken
 

Prognos för reporäntan

Procent, kvartalsmedelvärden

 

2010 kv 3

2010 kv 4

2011 kv 1

2011 kv 4

2012 kv 4

2013 kv 4

Reporänta

0,5 1,0 (1,0) 1,4 (1,3) 2,0 (2,0) 2,9 (2,9) 3,4 (3,4)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten oktober 2010 anges inom parentes.
Källa: Riksbanken

 

Vice riksbankschef Karolina Ekholm och vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet att höja räntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent och mot reporäntebanan i den penningpolitiska uppföljningen.

 

De förordade en reporänta på 1,0 procent och en reporäntebana som sedan gradvis stiger mot 2,7 procent vid prognosperiodens slut. De ansåg att den föreslagna räntebanan innebär en mer åtstramande penningpolitik än vad som framgår av den penningpolitiska uppföljningen. Den skulle leda till en större förstärkning av kronan än i uppföljningens prognos och betydligt högre långa räntor än i dagsläget. Detta skulle sänka inflationen och höja arbetslösheten. Att räntebanan väntas leda till en större förstärkning av kronkursen än i prognosen grundas på uppfattningen att utländska styrräntor kommer att stiga långsammare och att växelkursen påverkas av nuvarande låga utländska långa marknadsräntor.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 3 januari 2011. Beslutet om reporäntan kommer att tillämpas från och med den 22 december. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Per Jansson, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag klockan 11 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?