Riksbankens riskenkät våren 2009

Datum

En relativt stor andel av aktörerna på den svenska ränte- och valutamarknaden uppger fortfarande att deras vilja att ta risk minskat under det senaste halvåret. Denna andel är dock mindre än i oktober 2008. Jämfört med för ett halvt år sedan är det nu en större andel av aktörerna som anger att deras vilja att ta risk har ökat. Samtidigt anser knappt hälften av marknadsaktörerna att den finansiella krisen har nått sin kulmen. Det framgår av Riksbankens riskenkät som publiceras i dag.


 

Situationen på finansmarknaden fortsatt osäker

En relativt stor andel av aktörerna på den svenska ränte- och valutamarknaden uppger fortfarande att deras vilja att ta risk minskat under det senaste halvåret. Denna andel är dock mindre än i enkäten som genomfördes i oktober 2008. Jämfört med för ett halvt år sedan uppger nu en majoritet av aktörerna att deras vilja att ta risk varit oförändrad eller till och med ökat något under det senaste halvåret. Aktörerna anser också att både den svenska räntemarknaden och valutamarknaden under det senaste halvåret har fungerat dåligt. Men i en internationell jämförelse anses de svenska marknaderna ha fungerat relativt väl.


Knappt hälften av de aktörer som svarat på riskenkäten anser att den finansiella krisen nu har nått sin kulmen, men osäkerheten är fortfarande stor. Ungefär en tredjedel anger att de inte tror att krisen nått sin kulmen. En ökad riskmedvetenhet och ett högre pris på risk förväntas kvarstå även efter krisen. Utvecklingen i de Baltiska länderna anses bli viktigast för utvecklingen på de finansiella marknaderna i Sverige, framförallt på kort sikt. För utvecklingen på längre sikt ser aktörerna konjunkturutvecklingen i Sverige och globalt som viktiga faktorer.


 

Utformning av Riksbankens riskenkät

Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkätundersökning bland aktörer som är aktiva på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om marknadernas funktionssätt. Resultaten av riskenkäterna har tidigare publicerats samma dag som Riksbankens rapport Finansiell stabilitet. Från och med den här enkätomgången kommer resultaten av undersökningen att publiceras en vecka innan stabilitetsrapporten offentliggörs.


Riksbankens riskenkät våren 2009 finns att laddas ner i pdf-format på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, under rubriken Press & Publicerat/Rapporter.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?