Riksbanken ska vara väl kapitaliserad

Datum

En självständig centralbank bör vara väl kapitaliserad. Ett eget kapital på 60 mdkr som räknas upp i takt med BNP är tillräckligt för att möta betydande risker. Det anser Riksbankens fullmäktige och direktionen i ett gemensamt remissvar till utredningen ”Riksbankens finansiella oberoende” (SOU 2007:51.).

 

Finansiellt oberoende innebär att Riksbanken ska ha tillräckliga finansiella resurser för att självständigt kunna utföra sitt uppdrag. Riksbankens finansiella oberoende bör stärkas genom att storleken på det egna kapitalet och vinstdispositionen fastställs i lag. Det ska också följa de krav som EG-rätten ställer.


Utredningen föreslår två alternativ för Riksbankens finansiella oberoende. Riksbanken föreslår en modifierad version av utredningens alternativ två.


– Vi anser att den nuvarande storleken på det egna kapitalet om cirka 60 mdkr kan möta betydande risker. För att det egna kapitalets storlek inte ska fortsätta att minska i relation till ekonomin som helhet, bör en uppräkning av det egna kapitalet göras med BNP istället för KPI, som utredningen föreslår, säger Riksbanks fullmäktiges ordförande Johan Gernandt och riksbankschef Stefan Ingves.


– BNP tar hänsyn både till den svenska ekonomins reala tillväxt och till inflationen. Den tar också bättre hänsyn till den finansiella sektorns snabba utveckling, säger Stefan Ingves.

 
Fullmäktige och direktionen är också överens om att det egna kapitalet under fyra år från och med våren 2009 bör räknas upp utöver vad som följer av en uppräkning med BNP i löpande priser för att ytterligare minska risken för att förtroendet för Riksbanken försvagas i ett utsatt läge. Det bör göras genom att de årliga utdelningarna till staten sätts till 25 procent av bankens vinst.


– Beslut om vinstutdelning bör, på samma sätt som idag, fattas av riksdagen efter förslag från riksbanksfullmäktige, säger Johan Gernandt.


– Vi håller med om utredningens bedömning att det finns skäl att se över valutareservens storlek och graden av valutarisk i Riksbankens finansiella tillgångar. Vi kommer att arbeta vidare med dessa frågor i samband med en allmän översyn av riktlinjerna för Riksbankens tillgångsförvaltning, säger Stefan Ingves.

Kontaktinformation

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?