Reporäntan sänks till 2 procent

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att sänka reporäntan med 1,75 procentenheter till 2 procent. Reporäntan bedöms ligga kvar på denna nivå under det kommande året. En kraftig sänkning av räntan och räntebanan är nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och klara inflationsmålet på 2 procent.

 

Riksbankens nuvarande bild av konjunktur- och inflationsutsikterna baseras på den bedömning som gjordes i den penningpolitiska rapporten i oktober och den uppdatering av prognoserna som presenteras i den penningpolitiska uppföljningen.

Snabb försämring av konjunkturen

Sedan i oktober har det skett en oväntat snabb och tydlig försämring av konjunkturen. Den bedöms fortsätta att försvagas även framöver. Flera konjunkturindikatorer ligger på historiskt låga nivåer. Samtidigt består krisen på de finansiella marknaderna trots att kraftfulla åtgärder vidtagits runt om i världen. Den finansiella krisen har lett till att det är både svårt och dyrt för företag och hushåll att låna pengar. Den svaga ekonomiska utvecklingen globalt har lett till att oljepriset och andra råvarupriser har fortsatt att falla och har medfört ett lägre kostnadstryck.

Kraftig sänkning av räntebanan

För att motverka att den ekonomiska utvecklingen blir alltför svag och inflationen för låg behövs en betydligt lägre reporänta och räntebana. Att räntan behöver sänkas mycket beror även på att penningpolitiken under senare tid inte haft lika stort genomslag som den brukar ha. Riksbankens direktion har därför beslutat att sänka reporäntan med 1,75 procentenheter till 2 procent. Därefter kan reporäntan vara i princip oförändrad under det kommande året.

Lägre inflation

Med en lägre räntebana dämpas fallet i resursutnyttjandet och i slutet av prognosperioden väntas det stiga igen. Viktiga komponenter i återhämtningen är en ökad efterfrågan från omvärlden, att det finansiella systemets funktionssätt förbättras och en allmänt minskad osäkerhet. Försvagningen av kronan dämpar också fallet i tillväxten. Inflationen faller snabbt under nästa år och hamnar under målet under de närmaste två åren. På ett par års sikt närmar sig sedan inflationen målet på 2 procent.

Hur penningpolitiken kommer att utformas framöver beror på hur ny information om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige påverkar de svenska inflations- och konjunkturutsikterna. 

Prognos för inflation och BNP

Årlig procentuell förändring

 

2008

2009

2010

2011

KPI

3,5 (3,7)  1,2 (2,1) 1,5 (1,6) 2,1 (2,0)

BNP

0,9 (1,2) -0,5 (0,1) 2,2 (2,5) 3,0 (2,8)

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska rapporten i oktober 2008 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken

Inflationsprognos, tolvmånaderstal

Årlig procentuell förändring

 

 

dec-08

dec-09

dec-10

dec-11

KPI

1,9 (3,0) 1,5 (1,6) 2,0 (1,8) 2,2 (2,1)

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska rapporten i oktober 2008 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan

Procent, kvartalsmedelvärden

 

2 kv 2008

3 kv 2008

4 kv 2008

4 kv 2009

4 kv 2010

4 kv 2011

Reporänta

4,3 4,5 3,6 (3,9) 2,0 (3,2) 2,5 (3,4) 3,2 (3,8)

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 17 december. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 10 december.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves, förste vice riksbankschef Irma Rosenberg och Anders Vredin, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se/

Kontaktinformation

Presstjänsten, tel 08-787 0200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?