Reporäntan oförändrad på 4,25 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 22 april att lämna reporäntan oförändrad på 4,25 procent. Reporäntebanan är densamma som i februari. Inflationen är hög samtidigt som konjunkturen fortfarande är god men det finns tecken på en avmattning. En reporänta på omkring 4,25 procent under det närmaste året bidrar till att föra tillbaka inflationen mot målet på 2 procent på ett par års sikt samtidigt som produktion och sysselsättning utvecklas balanserat. Osäkerheten om de framtida konjunktur- och inflationsutsikterna är dock stor.


Riksbankens beslut baseras på den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som presenterades i den penningpolitiska rapporten i februari och den nya information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess. I Penningpolitisk uppföljning i april 2008 presenteras en uppdatering av de viktigaste prognoserna.

Svagare omvärld och finansiell oro

Oron på de finansiella marknaderna har fortsatt sedan det penningpolitiska mötet i februari. Det har bidragit till att hushållens och företagens förväntningar på framtiden har dämpats i många länder. Samtidigt har priserna på energi och livsmedel ökat oväntat mycket. Sammantaget gör det att konjunkturen i omvärlden utvecklas svagare. USA går mot en snabbare avmattning än vad Riksbanken tidigare räknat med. Euroområdet påverkas också av utvecklingen i den amerikanska ekonomin och tillväxten där dämpas de kommande åren.

Hög inflation och god konjunktur i Sverige

Konjunkturen är fortfarande god i Sverige med en hög tillväxt i konsumtion och sysselsättning. Även exporten har utvecklats väl. Den svagare utvecklingen i omvärlden bidrar till att svensk ekonomi mattas av. Stigande energi- och livsmedelspriser gör att inflationen är hög och väntas bli något högre nästa år än vad prognosen visade i februari.

Räntebanan oförändrad

Riksbanken har samma syn på räntebanan som i februari vilket innebär att reporäntan förväntas ligga kvar på 4,25 procent under 2008. Riksbanken har som tidigare att ta hänsyn till olika motverkande faktorer. Å ena sidan är inflationen fortsatt hög liksom inflationsförväntningarna. Å andra sidan kommer den allt svagare utvecklingen i omvärlden att få effekter på den svenska tillväxten och inflationen. Reporäntebanan är en prognos och inte ett löfte. Hur penningpolitiken kommer att utvecklas framöver beror på hur ny information om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige påverkar de svenska inflations- och konjunkturutsikterna.

 

Tabell 1. Reporänteprognos

Procent, kvartalsmedelvärden

Kv 1 2008

Kv 2 2008

Kv 3 2008

Kv 4 2008

Kv 1 2009

Kv 1 2010

Kv 1 2011

Reporänta 4,1 (4,1) 4,3 (4,3) 4,3 (4,3) 4,3 (4,3) 4,3 (4,3) 4,3 (4,3) 4,3 (4,3)

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska rapporten i februari 2008 anges inom parentes.
Källa: Riksbanken 


Tabell 2. Inflations- och BNP-prognos, årsgenomsnitt

Årlig procentuell förändring

2007

2008

2009

2010

KPI 2,2 3,5 (3,4) 2,8 (2,5) 2,3 (2,3)
KPIX 1,2 2,6 (2,5) 2,4 (2,2) 2,0 (2,1)
BNP 2,6 (2,5) 2,6 (2,4) 1,8 (2,0) 2,8 (2,8)

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska rapporten i februari 2008 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken.


Tabell 3. Inflationsprognos, tolvmånaderstal

Årlig procentuell förändring

mar-08

mar-09

mar-10

mar-11

KPI 3,4 (3,4) 2,9 (2,6) 2,4 (2,4) 2,2 (2,2)
KPIX 2,3 (2,3) 2,5 (2,2) 2,1 (2,1) 1,9 (2,0)

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska rapporten i februari 2008 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 7 maj. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 30 april.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Irma Rosenberg hålls idag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Kontaktinformation

Presstjänsten, tel. 08-787 0200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?