Reporäntan höjs till 4,75 procent

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 4,75 procent. Under året bedöms reporäntan ligga kvar på denna nivå. Inflationen har fortsatt att stiga i Sverige och en höjning behövs för att hindra den höga inflationen från att bita sig fast. Med en högre reporänta avtar inflationen och är nära målet på 2 procent inom ett par år.


Riksbankens nuvarande bild av konjunktur- och inflationsutsikterna baseras på den bedömning som gjordes i den penningpolitiska rapporten i juli och den uppdatering av prognoserna som presenterades i den penningpolitiska uppföljningen.

Hög inflation

Inflationen har stigit kraftigt och är på den högsta nivån sedan mitten av 1990-talet. Att inflationen är hög beror främst på att världsmarknadspriserna på energi och livsmedel ökat kraftigt. Under senare tid har dessa priser fallit tillbaka. Även inflationsförväntningarna har dämpats men är fortsatt höga. Samtidigt har tillväxten i produktiviteten blivit oväntat svag, vilket ökat kostnadstrycket.

Konjunkturen mattas

Tillväxten både i Sverige och i omvärlden har fallit mer än väntat. En orsak är den internationella finansiella oron som pågått sedan förra året. Det går fortfarande inte att säga när läget på de finansiella marknaderna normaliseras. Konjunkturen fortsätter att dämpas framöver och läget på arbetsmarknaden mattas. Riksbankens bedömning är att resursutnyttjandet, till exempel mätt som kapacitetsutnyttjandet i industrin eller bristen på arbetskraft, fortfarande är något högre än normalt men att det faller under prognosperioden.

Reporäntan höjs

Inflationen har fortsatt att stiga i Sverige, inflationsförväntningarna är fortsatt höga och kostnadstrycket har ökat. En höjning av reporäntan behövs nu för att inte prisökningarna på energi och livsmedel ska sprida sig till andra områden. Med en högre reporänta avtar inflationen och är nära målet 2 procent inom ett par år.

Jämfört med bedömningen i juli har den framtida banan för reporäntan sänkts. Det beror bland annat på att oljepriset och även övriga råvarupriser har sjunkit. Dessutom har tillväxten bromsat in mer än förväntat både i Sverige och i omvärlden.

Det råder som vanligt osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen och därmed också osäkerhet om hur reporäntan kommer att utvecklas framöver. Reporäntan kan exempelvis bli högre om kostnadstrycket blir högre än förväntat. Om däremot den ekonomiska utvecklingen i Sverige och i omvärlden blir svagare än väntat kan räntan behöva bli lägre.

Prognos för inflation och BNP

Årlig procentuell förändring

 

2007

2008

2009

2010

KPI

       2,2 3,9 (3,9) 3,2 (3,5) 2,0 (2,3)

BNP

2,7 (2,7) 1,4 (2,1) 0,8 (1,2) 2,6 (2,7)

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska rapporten i juli 2008 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken

Inflationsprognos, tolvmånaderstal

Årlig procentuell förändring

 

sep-08

sep-09

sep-10

sep-11

KPI

4,4 (4,6) 2,7 (3,0) 1,9 (2,2) 2,0 (2,1)

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska rapporten i juli 2008 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan

Procent, kvartalsmedelvärden

 

2 kv 2008

3 kv 2008

4 kv 2008

3 kv 2009

3 kv 2010

3 kv 2011

Reporänta

4,25 4,5 (4,5) 4,7 (4,8) 4,6 (4,9) 4,3 (4,6) 4,3 (4,4)


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 17 september. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 10 september.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves, förste vice riksbankschef Irma Rosenberg och Anders Vredin, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se/

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?