Den finansiella stabiliteten är tillfredställande men riskerna har ökat

Datum

De svenska bankerna är fortsatt finansiellt starka och motståndskraften mot störningar är god. Men de omgivande riskerna har ökat. ”Mest påtagligt har riskerna ökat på de finansiella marknaderna.  Sverige har påverkats av den finansiella turbulensen men i betydligt mindre utsträckning än många andra länder”, säger riksbankschef Stefan Ingves. I rapporten Finansiell stabilitet analyserar Riksbanken den finansiella stabiliteten i Sverige och de risker som i ett sämre läge kan störa stabiliteten.


”Under hela perioden av global finansoro har svenska banker haft god tillgång till finansiering och det finansiella systemet fungerat väl. För Riksbanken har det därför hittills inte funnits några skäl att ingripa.” Det säger riksbankschef Stefan Ingves.

Krisen har fortsatt och den har spridit sig till nya tillgångar, marknader och aktörer. Idag finns vissa tecken på att situationen på de finansiella marknaderna kan ha lättat något. Men osäkerheten kommer sannolikt att bestå under en lång tid framöver. Det går inte heller att utesluta att problemen förvärras ytterligare.

Även om de svenska bankerna hittills lyckats stå emot den finansiella oron relativt väl innebär den att sårbarheten för andra risker ökat. Bankernas utlåning till företag och hushåll i de baltiska länderna utgör en fortsatt källa till oro.

Tillväxten i de baltiska länderna avtar nu snabbare än väntat, precis som Riksbanken tidigare varnat för.

”Skulle utvecklingen leda till en mer uttalad konjunktursvacka kan låntagarna i de baltiska länderna få problem med att betala sina lån. Det leder till högre risk för kreditförluster för de svenska banker som har stor verksamhet i dessa länder. Riksbankens stresstester visar dock att bankerna för närvarande har tillräckligt med buffertar för att klara en sådan utveckling”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

Utvecklingen på fastighetsmarknaden utgör en annan risk för de svenska bankerna. Fastighetspriserna har stigit kraftigt på senare år. Om inte prisuppgången kompenseras av ökade hyresintäkter kan följden bli betydande prisnedgångar på fastigheter. En sådan utveckling drabbar framför allt fastighetsbolagen, vilka är en stor låntagargrupp för bankerna. Dessutom fungerar fastigheter ofta som säkerheter för lån. 

Nytt i årets stabilitetsrapport är Riksbankens enkätundersökning bland aktörer som är aktiva på den svenska ränte- och valutamarknaden. Enkäten ger en bild av synen på risk och utvärdering av den svenska marknadens funktionssätt. Resultaten från enkätsvaren publiceras i en ruta i stabilitetsrapporten, samt i en separat publikation.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves, vice riksbankschef Lars Nyberg och Mattias Persson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se

Rapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats, eller beställas per e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon: 08-787 00 00. Den kan också hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?