UND1X byter namn till KPIX

Datum

Det underliggande inflationsmåttet UND1X, som publiceras regelbundet av SCB, ska i fortsättningen kallas för KPIX. Namnbytet påverkar inte hur måttet beräknas. Det nya namnet tillämpas från och med nästa publicering av inflationsmåt-ten den 12 november 2007.


SCB publicerar på Riksbankens uppdrag varje månad beräkningar på två olika underliggande inflationsmått: UND1X och UNDINHX. Måttet UND1X definieras som KPI exklusive hushållens räntekostnader för egnahem och de direkta effekterna av förändrade indirekta skatter och subventioner. UNDINHX definieras som UND1X exklusive prisutvecklingen på huvudsakligen importerade varor.

 
Genom årens lopp har flera synpunkter på namnen förts fram. Bland annat har riksdagens finansutskott tyckt att namnen är både långa och krångliga.

 
Riksbanken har därför föreslagit att UND1X i fortsättningen ska kallas för KPIX. Det nya namnet kommer att börja tillämpas från och med nästa publicering av inflationsmåtten den 12 november 2007. Beräkningen och definitionen av detta underliggande inflationsmått påverkas inte av namnbytet.


Samtidigt slutar SCB att publicera måttet UNDINHX. Orsaken är att  Riksbanken anser att det har blivit allt svårare att fastställa vilka varor som huvudsakligen importeras och som därmed ska exkluderas. En något mer utförlig diskussion av bland annat dessa problem finns i artikeln ”Alternativa inflationsmått för penningpolitisk analys” i Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik nummer 3 2007 (se www.riksbank.se).

Kontaktinformation

Jyry Hokkanen, rådgivare, avdelningen för penningpolitik, tel. 08-787 05 57

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?