Reporäntebana efter varje penningpolitiskt sammanträde

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att publicera prognoser för den framtida reporäntebanan samt ytterligare ett antal viktiga variabler vid varje penningpolitiskt sammanträde. Som ett led i Riksbankens förändrade kommunikation är detta ytterligare ett sätt att bli tydligare och tillgodose behovet av mer information. Direktionen har också beslutat att ha sex ordinarie penningpolitiska sammanträden per år.
Riksbanken kommer i fortsättningen att publicera prognoser efter varje penning-politiskt möte. Liksom tidigare publiceras fullständiga prognoser i de penningpolitiska rapporterna tre gånger per år. Därutöver publiceras prognoser för reporäntan och ett antal nyckelvariabler efter övriga möten.

 
”Med räntebanor vid varje penningpolitiskt möte hoppas vi kunna göra penning-politiken tydligare och enklare att följa och förstå för utomstående”, säger förste vice riksbankschef Irma Rosenberg.


Eftersom Riksbanken normalt inte kommer med någon ny penningpolitisk information vid andra tidpunkter än efter de penningpolitiska mötena är det här ett sätt att förbättra kommunikationen om de avvägningar som ligger till grund för de penningpolitiska besluten.


”Direktionen har också beslutat att från och med nästa år ha sex ordinarie pen-ningpolitiska möten per år istället för dagens sju möten. Idag kommer tillräckligt omfattande ny information fyra gånger per år i samband med nationalräkenskaperna. Samtidigt finns ett behov att hålla penningpolitiska möten tillräckligt ofta för att en väl avvägd penningpolitik ska kunna bedrivas. Vår bedömning är därför att det är lagom med sex möten per år”, säger Irma Rosenberg.

Kontaktinformation

Presstjänsten, tel. 08-787 0200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?