Reporäntan lämnas oförändrad på 4 procent

Datum

Riksbanken beslutade vid sitt sammanträde den 18 december att lämna reporäntan oförändrad på 4 procent. Riksbankens syn på den framtida reporäntan är i stort sett densamma som i oktober. Under första halvåret 2008 väntas reporäntan behöva höjas till cirka 4,25 procent men osäkerheten är stor till följd av oron på de internationella finansiella marknaderna. Riksbanken bedömer att denna utveckling av reporäntan bidrar till att inflationen är i linje med målet på 2 procent från 2009 och framåt samtidigt som produktion och sysselsättning utvecklas balanserat.


Riksbankens beslut baseras på den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som presenterades i den penningpolitiska rapporten i oktober och den nya information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess. I Penningpolitisk uppföljning december 2007 presenteras en uppdatering av de mest centrala prognoserna.

God svensk konjunktur men tecken på dämpning

Konjunkturen i Sverige är god och sysselsättningen stiger. Men aktiviteten i ekonomin har dämpats mer än väntat den senaste tiden. Riksbanken bedömer att tillväxten i Sverige blir svagare än vad Riksbanken antog i den penningpolitiska rapporten i oktober.

Finansiell oro och svagare omvärld

Den svagare utvecklingen beror bland annat på oron på de internationella finansiella marknaderna och en svagare utveckling i omvärlden. Upplåningskostnaderna för företag och hushåll har stigit mer än vad som kan motiveras med förväntningar om framtida styrräntor. Denna utveckling antas dämpa efterfrågan i omvärlden och i Sverige. Den finansiella turbulensen skapar också en allmän osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen som kan påverka planer för investeringar och konsumtion.

Kostnadstrycket stiger

Samtidigt fortsätter kostnadstrycket och inflationsförväntningarna att stiga. Inflationen har dessutom ökat mer än väntat. Det beror i första hand på att priserna på energi och livsmedel stigit oväntat mycket. Den årliga ökningstakten för KPI och KPIX var 3,3 respektive 1,9 procent i november. Under det kommande året räknar Riksbanken med att inflationen fortsätter att stiga som en följd av höga energipriser och ett ökat kostnadstryck. Riksbanken bedömer att inflationen blir högre under 2008 än tidigare väntat men huvudscenariot är att den därefter faller tillbaka i linje med prognosen i oktober.

I stort sett oförändrad räntebana

Riksbanken har i stort sett samma syn på hur reporäntan kommer att utvecklas framöver som i oktober. Att bilden är ungefär densamma beror på att olika faktorer drar åt olika håll. Ett högre inflationstryck talar för att reporäntan skulle behöva höjas något mer framöver men svagare konjunktursignaler i Sverige och i omvärlden tillsammans med en fortsatt finansiell oro pekar i motsatt riktning.

Räntebanan är en prognos och inte ett löfte

Det råder alltid stor osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen. Därmed är osäkerheten också stor om hur reporäntan kommer att utvecklas framöver. Riksbanken kan exempelvis behöva höja reporäntan mer om kostnadstrycket blir högre än i huvudscenariot. Om däremot den finansiella oron fortsätter och utvecklingen i omvärlden blir svagare än väntat kan räntan behöva bli lägre. 

Tabell 1. Inflations- och BNP-prognos, årsgenomsnitt

Årlig procentuell förändring

 

2006

2007

2008

2009

2010

KPI 1,4 2,2 (2,1) 3,6 (2,9) 2,4 (2,4) 2,2 (2,2)
KPIX 1,2 1,2 (1,1) 2,7 (2,0) 2,1 (2,0) 2,0 (2,0)
BNP 4,1 2,6 (3,1) 2,4 (2,8) 2,1 (2,3) 2,8 (2,6)

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska rapporten anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken.

Tabell 2. Inflationsprognos, tolvmånaderstal

Årlig procentuell förändring

 

dec-07

dec-08

dec-09

dec-10

KPI 3,6 (2,8) 2,9 (2,8) 2,3 (2,3) 2,2 (2,2)
KPIX 2,2 (1,5) 2,4 (2,2) 2,1 (2,1) 2,0 (2,0)

Anm. Bedömningen i den senaste penningpolitiska rapporten anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken.

Tabell 3. Reporänteprognos

Procent, kvartalsgenomsnitt

 

Kv 4 2007

Kv 1 2008

Kv 2 2008

Kv 3 2008

Kv 4 2008

Kv 4 2009

Kv 4 2010

Reporänta 3,9 (3,9) 4,1 (4,1) 4,2 (4,3) 4,3 (4,3) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) 4,2 (4,3)

Källa: Riksbanken

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde publiceras den 8 januari. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från torsdagen den 20 december.


En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Irma Rosenberg hålls idag kl. 11:00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/

Kontaktinformation

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?