Reporäntan lämnas oförändrad på 3,25 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 29 mars att lämna reporäntan oförändrad på 3,25 procent. Samtidigt gjordes, liksom i februari, bedömningen att reporäntan behöver höjas med ytterligare 0,25 procentenheter under de kommande månaderna och att man därefter sannolikt kan avvakta något med ytterligare en höjning. Även om den goda konjunkturen och löneförhandlingarna innebär risk för högre inflation än väntat, bedöms en långsam ränteuppgång fortfarande ge en inflation i linje med inflationsmålet på ett par års sikt och en balanserad realekonomiska utveckling.

 
Riksbankens beslut baseras på den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som presenterades i den penningpolitiska rapporten i februari och den nya information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess.


Konjunkturen utvecklas starkt i Sverige liksom i omvärlden. Den ekonomiska utvecklingen har i stora drag varit i linje med den bedömning som gjordes i februari. Tillväxten ser ut att bli aningen lägre i USA men något starkare i bland annat euroområdet. Även i Sverige kan BNP-tillväxten i år bli något starkare än väntat. Detsamma gäller utvecklingen av sysselsättningen och arbetskraften. Utlåningen och huspriserna fortsätter att öka relativt snabbt även om ökningstakterna har dämpats. Kronan har utvecklats något svagare än väntat.


Löneförhandlingarna tyder så här långt på att löneökningarna kan bli lite högre än prognostiserat. Den något starkare konjunkturen talar också för detta. Utvecklingen på arbetsmarknaden innebär således en något ökad risk för högre inflationstryck än väntat. Samtidigt finns det flera faktorer som håller tillbaka inflationen. I omvärlden väntas de senaste årens prispress fortsätta. Kostnadstrycket dämpas av att det fortfarande finns relativt gott om lediga resurser på arbetsmarknaden och att produktiviteten fortsätter att förbättras i snabb takt. Företagens vinster är goda.


I februari uppgick inflationen till 1,3 procent mätt med UND1X och 2,0 procent mätt med KPI vilket var i linje med prognosen. Inflationsprognosen kan dock behöva revideras upp för det närmaste året till följd av högre oljepris.


Bedömningen av de framtida konjunktur- och inflationsutsikterna har endast ändrats marginellt sedan i februari. Det föranleder ingen ändrad syn på reporäntans utveckling. Mot den bakgrunden beslutade Riksbankens direktion att låta reporäntan vara oförändrad. Under de kommande månaderna bedöms reporäntan behöva höjas med 0,25 procentenheter. Därefter kan man sannolikt avvakta något innan det är dags för ytterligare en höjning. Detta bidrar till att inflationen är i linje med målet på ett par års sikt. Samtidigt bedöms den realekonomiska utvecklingen bli balanserad.


Det är dock viktigt att poängtera att det alltid råder en stor osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen. Därmed är osäkerheten också stor om hur reporäntan kommer att utvecklas framöver. Det finns exempelvis risk för att avtalsrörelsen leder till högre löner än förväntat vilket kan göra det nödvändigt att föra en stramare penningpolitik. Hur penningpolitiken kommer att utformas framöver beror som vanligt på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna kan få för de svenska konjunktur- och inflationsutsikterna.


Protokollet från direktionens sammanträde under gårdagen publiceras den 16 april. Nästa penningpolitiska möte hålls den 3 maj. Beslutet om reporäntans nivå tillämpas från onsdagen den 4 april.

 

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15, Tommy Persson, pressekreterare, tel. 08-787 03 99

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?