Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 14 februari att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 3,25 procent. Samtidigt gjordes bedömningen att reporäntan behöver höjas med ytterligare 0,25 procentenheter under de kommande sex månaderna. Därefter kan man sannolikt avvakta något med ytterligare en höjning. Räntehöjningarna bedöms bidra till att inflationen är i linje med målet på ett par års sikt och att den realekonomiska utvecklingen blir balanserad

 

Inflationen är för närvarande låg. Samtidigt utvecklas konjunkturen starkt i Sverige liksom i omvärlden. Resursutnyttjandet i Sverige ökar men bedöms i nuläget inte vara ansträngt. De senaste årens höga BNP-tillväxt har drivits av starka produktivitetsökningar och en hög efterfrågan från omvärlden. Den starka ekonomiska utvecklingen har lett till att utlåningen och huspriserna fortsatt att öka snabbt även om en viss dämpning skedde under det andra halvåret 2006. Börskurserna har dessutom stigit kraftigt sedan sommaren 2006.

Riksbanken bedömer att BNP-tillväxten i Sverige dämpas under 2007-2009 då den internationella konjunkturen går in i ett något lugnare skede och tillväxten i produktiviteten avtar. BNP-tillväxten blir ändå förhållandevis hög 2007 till följd av att sysselsättningen stiger och att konsumtionen ökar snabbt. Kostnadstrycket stiger framöver i takt med att sysselsättningen ökar och lönerna stiger snabbare. Produktivitetsutvecklingen håller inte heller tillbaka kostnaderna i lika stor utsträckning som tidigare. Inflationen väntas därför stiga.

Flera faktorer bidrar dock till att inflationen blir relativt måttlig framöver. I omvärlden väntas de senaste årens prispress fortsätta. I kombination med en förstärkning av kronkursen bidrar detta till låga importpriser. Dessutom väntas kostnadstrycket bli förhållandevis dämpat trots att det stiger. En orsak är att inte bara sysselsättningen, utan även arbetsutbudet ökar. Fallande energipriser medför dessutom att inflationen tillfälligt sjunker under 2007.

Penningpolitiken blev under förra året gradvis mindre expansiv. Riksbanken bedömer för närvarande att en väl avvägd penningpolitik är att höja reporäntan med ytterligare 0,25 procentenheter nu och sedan 0,25 procentenheter till under de närmaste sex månaderna. Därefter kan man sannolikt avvakta något innan det är dags för ytterligare en höjning. Detta bidrar till att inflationen är nära målet från hösten 2008 och framåt. Samtidigt bedöms den realekonomiska utvecklingen bli balanserad. Att Riksbanken anser att reporäntan inte behöver höjas mer trots att tillväxten är stark beror på att inflationen dämpas av ett antal faktorer, bland annat en snabb ökning av arbetsutbudet.

Det är dock viktigt att poängtera att det som alltid råder en stor osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen. Därmed är osäkerheten också stor om hur reporäntan kommer att utvecklas framöver. Om exempelvis avtalsrörelsen leder till högre ökningstakt i lönerna eller om den inhemska efterfrågan blir högre än förväntat kan det bli nödvändigt att föra en stramare penningpolitik. Om däremot utvecklingen i omvärlden visar sig bli svagare eller om arbetskraftsutbudet ökar mer än väntat kan penningpolitiken behöva bli mer expansiv. Hur penningpolitiken kommer att utformas framöver beror därmed som vanligt på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna kan få för de svenska inflations- och konjunkturutsikterna.

Protokollet från direktionens sammanträde den 14 februari publiceras den 28 februari. Nästa penningpolitiska möte hålls den 29 mars. Nästa penningpolitiska rapport publiceras den 20 juni. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 21 februari.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Irma Rosenberg kommer att hållas idag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande krävs presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/.
 

 

Tabell 1. Inflations- och BNP-prognos

Årlig procentuell förändring

 


Årsgenomsnitt

Tolvmånaderstal

 

2005

2006

2007

2008

2009

mar-07

mar-08

mar-09

mar-10

 
KPI 0,5 1,4
(1,3)
1,5
(2,0)
2,1
(1,9)
2,1 1,5
(1,7)
2,0
(2,1)
2,1
(1,9)
2,1  
UND1X 0,8 1,2
(1,2)
0,7
(1,3)
1,6
(1,6)
1,9 1,0
(1,3)
1,3
(1,4)
1,9
(1,9)
2,0  
BNP 2,9 4,5
(4,3)
3,5
(3,1)
2,9
(2,7)
2,5
(2,2)
         

Anm. Bedömningen i inflationsrapporten i oktober anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken

 

Tabell 2. Reporänteprognos

Procent, kvartalsgenomsnitt

 

 

1 kvartal
2007

2 kvartal
2007

3 kvartal
2007

4 kvartal
2007

1 kvartal
2008

1 kvartal
2009

1 kvartal
2010

Reporänta 3,1 3,3 3,5 3,5 3,6 3,7 3,75

Källa: Riksbanken

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15, Tommy Persson, pressekreterare, tel. 08-787 03 99

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?