Rosenberg: Det aktuella ekonomiska läget

Datum

Vice riksbankschef Irma Rosenberg talade under tisdagen om det aktuella ekonomiska läget och penningpolitiken vid Företagsekonomidagen 2006.

 

”I inflationsrapporten som publicerades i slutet av oktober konstateras att BNP-tillväxten såväl i Sverige som i omvärlden varit fortsatt hög under första halvåret i år och starkare än väntat. Även under resten av året och nästa år väntas tillväxten bli relativt stark. Efterhand går dock konjunkturen in i ett lugnare skede. Inflationen i omvärlden väntas bli relativt måttlig”, inledde Rosenberg.

 

”Den höga tillväxten i svensk ekonomi förväntas i inflationsrapporten fortsätta under resten av året, om än i något lägre takt. De kommande åren sker en successiv avmattning av tillväxten till följd av att produktiviteten ökar långsammare liksom efterfrågan från omvärlden. På arbetsmarknaden har det skett en tydlig förbättring under året och det mesta tyder på att sysselsättningen kommer att fortsätta att stiga. I takt med att produktivitetstillväxten mattas av och lönerna stiger snabbare väntas det inhemska kostnadstrycket öka. Den starka ekonomiska utvecklingen avspeglas också i att företag och hushåll under senare år ökat sin upplåning relativt mycket sett i ett historiskt perspektiv. Samtidigt har huspriserna stigit snabbt och hushållens förmögenhet ökat ytterligare”, fortsatte Rosenberg.

 

”Inflationen har sedan början av 2005 stigit gradvis från en låg nivå och väntas de kommande åren bli måttlig trots en god konjunkturutveckling. De senaste årens låga inflation beror till stor del på gynnsamma utbudsförhållanden så som en stark produktivitetstillväxt och en internationell prispress. Dessa faktorer väntas även fortsättningsvis dämpa inflationen. Inflationen väntas också under prognosperioden hållas nere av låga ökningstakter i energipriserna”, sade Rosenberg.

 

”I inflationsrapporten görs bedömningen att riskerna för att inflationen ska bli högre än i huvudscenariot är något större än riskerna för att den ska bli lägre. På två års sikt väntas den riskjusterade inflationen mätt med UND1X vara 1,7 procent. Att inflationen väntas vara något under inflationsmålet på två års sikt beror till stor del på att energipriserna då tillfälligt väntas dämpa inflationen. När den effekten klingar av stiger inflationen och väntas vara i linje med målet efter drygt två år. Den realekonomiska utvecklingen väntas vara stark under prognosperioden. För att säkerställa en inflation i linje med målet och bidra till en balanserad realekonomisk utveckling beslutade Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 2,75 procent vid det senaste penningpolitiska mötet i oktober”, sade Rosenberg.

 

”Den nya statistik som har publicerats sedan dess bekräftar i stora drag den konjunkturbild som tecknades i inflationsrapporten. Det preliminära BNP-utfallet för tredje kvartalet i USA var något svagare än väntat, vilket talar för en något lägre tillväxt där framöver. I Sverige har inflationssiffror för oktober månad publicerats. Utfallet för både KPI och UND1X var i linje med vår prognos. Ny nationalräkenskapsstatistik visar att BNP-tillväxten 2004 och 2005 var starkare än tidigare beräknat. Men även produktivitetstillväxten var snabbare, vilket bidrar till att hålla ned kostnadstrycket och inflationen. Kronan har stärkts oväntat mycket på senare tid och detta hänger troligen till stor del samman med en allmän försvagning av dollarn. Erfarenheterna visar att valutakurser kan svänga snabbt både upp och ned. Det är nu för tidigt att uttala sig om huruvida kronförstärkningen blir bestående och vilka konsekvenser detta kan få för svensk ekonomi. Arbetsmarknadsstatistiken för oktober visar på en fortsatt stark arbetsmarknadsutveckling, om något lite starkare än vad som prognostiserades i inflationsrapporten. Andra indikatorer visar också på att läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. De senaste indikatorerna från Konjunkturbarometern och Inköpschefsindex tyder på en fortsatt god konjunkturutveckling, men en viss dämpning har dock skett jämfört med den starka utvecklingen under första halvåret”, konstaterade Rosenberg.

 

”I inflationsrapporten i oktober bedömdes inflationen ligga i linje med målet på drygt två års sikt förutsatt att reporäntan gradvis höjs ungefär på det sätt som förväntades på marknaden. Den nya information som har kommit talar, som jag ser det, så här långt inte för några större förändringar i de bedömningar som då presenterades. Men det är några veckor kvar till vårt nästa penningpolitiska möte och som vanligt får jag och mina kollegor ta ställning till den samlade information som då finns tillgänglig”, avslutade Rosenberg.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?