Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober att höja reporäntan med 0,25 procentenheter, till 2,75 procent. En fortsatt god konjunktur och en stigande inflation medför att reporäntan behöver höjas. Inflationen bedöms ligga något under målet på två års sikt, delvis till följd av tillfälligt fallande energipriser, men väntas därefter stiga. Det är rimligt att räkna med att räntan behöver höjas ytterligare, ungefär på det sätt marknaden förväntat sig under senare tid. Exakt i vilken takt det ska ske avgörs dock som vanligt av den ekonomiska utvecklingen.


Riksbankens beslut baseras på den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som presenteras i inflationsrapporten.


BNP-tillväxten i Sverige och i omvärlden var fortsatt hög under första halvåret i år och starkare än väntat. Även under resten av året och nästa år väntas tillväxten bli relativt stark. Efterhand går dock konjunkturen in i ett lugnare skede. På den svenska arbetsmarknaden har det skett en tydlig förbättring under året och mycket tyder på att sysselsättningen kommer att fortsätta att stiga. Det inhemska kostnadstrycket väntas öka i takt med att tillväxten i produktiviteten mattas och lönerna stiger snabbare.


Den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige avspeglas även på kredit- och tillgångsmarknaderna. Börskurserna har under sommaren återhämtat sig från nedgången i våras. Företag och hushåll har under senare år ökat sin upplåning relativt mycket sett i ett historiskt perspektiv. Samtidigt har huspriserna stigit snabbt och hushållens förmögenhet ökat ytterligare. Till viss del är denna utveckling ett resultat av den expansiva penningpolitiken.


Inflationen har stigit gradvis sedan början av 2005. Under de kommande åren bedöms UND1X-inflationen fortsätta att öka till följd av att kostnadsläget stiger då konjunkturen förbättras. Prognosen bygger på att reporäntan höjs gradvis. Inflationen väntas bli måttlig trots en god konjunkturutveckling. Detta beror på gynnsamma utbudsförhållanden som en snabb ökning av produktiviteten och en internationell prispress. Dessa faktorer väntas även fortsättningsvis dämpa inflationen. Därtill hålls inflationen nere av tillfälligt fallande energipriser.


Det bedöms finnas risker både med den inhemska och den internationella utvecklingen. Sammantaget görs bedömningen att riskerna för högre inflation är något större än riskerna för lägre inflation. På två års sikt väntas den riskjusterade inflationen mätt enligt UND1X vara 1,7 procent och på tre års sikt 2,1 procent. Mätt enligt KPI väntas den riskjusterade inflationen vara 1,9 procent på två års sikt och 2,0 procent på tre års sikt. Att inflationen väntas vara något under inflationsmålet på två års sikt beror delvis på att energipriserna tillfälligt dämpar prisökningstakten. När den återhållande effekten av energipriserna klingar av stiger inflationen. Den realekonomiska utvecklingen väntas vara stark under prognosperioden. För att säkerställa en inflation nära målet och bidra till en balanserad realekonomisk utveckling beslutade Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid gårdagens möte.


Det är rimligt att räkna med att reporäntan kommer att behöva höjas ytterligare, ungefär på det sätt marknaden förväntat sig under senare tid. Hur penningpolitiken ska utformas framöver kommer som vanligt att bero på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna kan få för de svenska inflationsutsikterna.

 
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 15 november. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 1 november.


Riksbankschef Stefan Ingves redogör för penningpolitiken i Riksdagens finansutskott idag klockan 9.00 och svarar därefter på frågor.


En presskonferens med vice riksbankschef Irma Rosenberg och Anders Vredin, chef för avdelningen för penningpolitik, kommer att hållas idag kl. 13.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/.

 

Tabell 1. Inflationsprognos med beaktande av riskbilden

Årlig procentuell förändring


Årsgenomsnitt

Tolvmånaderstal

2005

2006

2007

2008

sep-07

sep-08

sep-09

KPI 0,5 1,4 (1,5) 2,1 (2,3) 2,0 (2,4) 2,2 (2,4) 1,9 (2,4) 2,0
UND1X 0,8 1,3 (1,3) 1,4 (1,6) 1,7 (1,8) 1,5 (1,6) 1,7 (1,9) 2,1

Anm. Bedömningen i föregående inflationsrapport anges inom parentes. Bedömningen utgår ifrån att reporäntan följer de implicita terminsräntorna. Källor: SCB och Riksbanken

 

Tabell 2. BNP-prognos

Årlig procentuell förändring

2005

2006

2007

2008

2009

BNP 2,7 4,3 (3,7) 3,1 (2,8) 2,7 (2,4) 2,2 (2,2)

Anm. Bedömningen i föregående inflationsrapport anges inom parentes. Bedömningen utgår ifrån att reporräntan följer de implicita terminsräntorna. Källor: SCB och Riksbanken.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?