Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 14 december att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 3 procent. En fortsatt stark konjunktur och en stigande inflation medför att reporäntan behöver höjas. Det är rimligt att räkna med att räntan behöver höjas ytterligare, ungefär på det sätt marknaden förväntat sig under senare tid. Exakt i vilken takt det ska ske avgörs dock som vanligt av den ekonomiska utvecklingen.


Riksbankens beslut baseras på den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som presenterades i inflationsrapporten i oktober och den information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess.


I omvärlden har konjunkturen i stora drag utvecklats i linje med bedömningen i oktober. Tillväxten ser ut att bli något lägre i USA och Japan men å andra sidan lite starkare i euroområdet och Norden. I Sverige förefaller BNP-tillväxten i år bli något starkare än väntat och en viss upprevidering av prognosen för tillväxten kan även vara motiverad för nästa år. Detsamma gäller prognoserna för sysselsättningen och arbetskraften. Den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige avspeglas även på kredit- och tillgångsmarknaderna. Inflationen uppgick till 1,7 procent i november mätt med KPI och till 1,3 procent mätt med UND1X, vilket var i linje med prognosen i oktober.


Efterhand väntas det starka konjunkturläget leda till att det inhemska kostnadstrycket ökar, i takt med att tillväxten i produktiviteten dämpas och lönerna stiger snabbare. Detta medför att inflationen stiger. Inflationen väntas dock bli måttlig trots en god utveckling av konjunkturen. Detta beror på en hög produktivitet, ett lågt inhemskt kostnadstryck och en internationell prispress. Därtill hålls inflationen nere av tillfälligt fallande energipriser och en förstärkning av kronan. Jämfört med bedömningen i oktober kan inflationen på kort sikt behöva revideras ned främst till följd av lägre energipriser.

 
På två års sikt väntas inflationen vara nära målet, ungefär i linje med bedömningen i inflationsrapporten. Den realekonomiska utvecklingen väntas vara stark under prognosperioden. Bedömningen bygger på att reporäntan höjs gradvis. För att säkerställa en inflation nära målet och bidra till en balanserad realekonomisk utveckling beslutade Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid gårdagens möte.


Det är rimligt att räkna med att reporäntan kommer att behöva höjas ytterligare, ungefär på det sätt marknaden förväntat sig under senare tid. Hur penningpolitiken ska utformas framöver kommer som vanligt att bero på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna kan få för de svenska inflationsutsikterna.

 
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 2 januari 2007. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 20 december.


En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Irma Rosenberg kommer att hållas idag kl. 10.30 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation.

 

Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?