Riksbankens årsredovisning 2004

Datum

Riksbanken överlämnade idag årsredovisningen för 2004 till riksdagen. Banken redovisar före bokslutsdispositioner ett negativt resultat på 2,8 miljarder kronor.

Riksbankens resultat påverkas i hög grad av hur kronan utvecklas mot valutorna som ingår i valutareserven. En starkare krona under året har medfört en valutaförlust på 5,6 miljarder kronor.

Lägre räntor jämfört med 2003 har samtidigt gjort att värdet på Riksbanken innehav av obligationer stigit. Orealiserade vinster redovisas dock fr.o.m. 2004 på ett särskilt värderegleringskonto i balansräkningen och påverkar därmed inte resultatet.

Redovisningen av Riksbankens verksamheter är utförligare i årsredovisningen för 2004 jämfört med tidigare rapporter. Bland annat finns en redogörelse för penningpolitiken 2002 och 2003 och årets inflationsutfall.

Riksbankens resultat de senaste fem åren (mkr)

   2004   2003    2002   2001   2000

Ränteintäkter

   4 778    5 316    7 220   9 197   9 572

Priseffekter

    -109*     - 627    6 670      269   5 131

Valutakurseffekter

 -5 617** -12 480 -13 161   9 133   6 224

Guldvärderingseffekt

    -591      -180       774   2 008      654
Övriga kostnader
och intäkter
 -1 265   -1 309  - 1 574 - 1 330  -1 272

Årets resultat

 -2 804  - 9 280        -71 19 277  20 309

 

Anm. Posten "Övriga kostnader och intäkter" består i huvudsak av kostnader för sedlar och mynt, räntekostnader, personal, administration samt kostnader av engångskaraktär.
*Orealiserad vinst redovisas på värderegleringskonto med 1 500
** Orealiserad vinst redovisas på värderegleringskonto med 23

Kontaktinformation

Mats Galvenius, chef för stabsavdelningen, tel.08-787 04 67

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?