Reporäntan sänks med 0,50 procentenheter

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni att sänka reporäntan från 2 procent till 1,50 procent. BNP-tillväxten har i början av året dämpats mer än förväntat i Sverige och inom euroområdet. Prognosen för den svenska tillväxten har därför reviderats ned kraftigt för i år och även något för nästa år. Under de kommande åren väntas inflationen mätt med UND1X därför tydligt understiga målet om 2 procents inflation.

Riksbankens bedömning i inflationsrapporten i mars var att den internationella tillväxten skulle mattas något i år och under de kommande två åren. Tillväxten bedömdes ändå vara så stark att resursutnyttjandet i omvärlden skulle stiga. Vid det penningpolitiska mötet i april konstaterades att ny information och det höga oljepriset talade för en något långsammare konjunkturuppgång i världen än vad som förväntades i mars.

Det mesta tyder nu på att de svaghetstecken som noterades i början av året i USA var tillfälliga. Inom euroområdet finns dock fortfarande tydliga tecken på en svagare utveckling än väntat. Tillväxten på de svenska exportmarknaderna har därför reviderats ned ytterligare för i år och även något nästa år jämfört med vad som antogs i april. Fortfarande är dock Riksbankens bedömning i huvudscenariot att den internationella tillväxten blir relativt god.

I inflationsrapporten i mars förväntades även tillväxten i Sverige mattas något i år jämfört med i fjol. I april ansågs utsikterna för konjunkturen i Sverige ha blivit mer osäkra. Ny statistik sedan dess tyder på att tillväxten i år dämpats mer än vad Riksbanken och andra bedömare väntat. Under det första kvartalet blev BNP-tillväxten betydligt lägre än prognostiserat och arbetsmarknaden var fortsatt svag. Inbromsningen var bred och omfattade såväl exporten som privat och offentlig konsumtion.

Det mesta talar trots detta för att tillväxten i Sverige blir förhållandevis god framöver. Det låga ränteläget har bidragit till att hushållens upplåning och bostadspriserna fortsatt att stiga snabbt. Investeringar och byggande växer starkt. Exporten stimuleras av att världsmarknaden växer i god takt och av en lågt värderad krona. Sammantaget innebär den starkt expansiva ekonomiska politiken en stimulans till efterfrågan.

Bedömningen i huvudscenariot är alltså att det första kvartalets låga tillväxt i Sverige framförallt är en tillfällig uppbromsning. Den svaga utvecklingen hittills i år föranleder dock att BNP-prognosen revideras ned kraftigt för i år och även något för nästa år. Resursutnyttjandet kommer därmed att vara lägre under hela prognosperioden än vad som prognostiserades i mars och april. Det gör att det inhemska kostnadstrycket ökar mindre än tidigare väntat. Tillsammans med låga importprisökningar väntas därför inflationen endast öka i måttlig takt.

Trots att inflationen revideras ned relativt kraftigt gör Riksbanken bedömningen att riskerna för en lägre inflation är något större än riskerna för en högre inflation. Riskerna sammanhänger främst med osäkerheten om konjunkturutvecklingen, internationellt såväl som i Sverige. Det finns precis som tidigare även andra risker i inflationsbedömningen kopplade till bytesbalansunderskotten i USA, effekterna av det höga oljepriset, nivån på den långsiktiga produktivitetstillväxten och effekterna av olika strukturella förändringar såsom ökad konkurrens.

Inflationen mätt med KPI och UND1X är fortsatt låg och uppgick i maj till 0,1 respektive 0,2 procent. Under de kommande två åren bedöms inflationen mätt med UND1X understiga målet om 2 procents inflation under antagande att reporäntan hålls konstant. Även prognoserna baserade på en ränteutveckling enligt marknadens förväntningar visar att det finns utrymme att sänka reporäntan. Mot denna bakgrund beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med 0,50 procentenheter.

Hur penningpolitiken ska utformas framöver kommer att bero på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna bedöms få för de svenska inflationsutsikterna. Penningpolitiken bedöms nu vara väl avvägd.

Beslutet att sänka reporäntan tillämpas från den 22 juni. Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 5 juli.

En presskonferens med riksbankschef Lars Heikensten, vice riksbankschef Irma Rosenberg och Anders Vredin, chef för avdelningen för penningpolitik, kommer att hållas idag kl. 11 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande krävs presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Inflationsprognos med beaktande av riskbilden

Årlig procentuell förändring

 

 

Årsgenomsnitt

 

Tolvmånaderstal

 
 

2005

2006

jun-06

jun-07

KPI

0,3 (0,1) 1,1 (1,5) 1,1 (1,6) 1,6

UND1X

0,5 (0,2) 1,0 (1,4) 0,9 (1,4) 1,5

Anmärkning: Bedömningen i föregående inflationsrapport anges inom parentes


Nyckeltalstabell

Årlig procentuell förändring

 

 

   2005

   2006

   2007

BNP till marknadspris

 1,9 (3,2)  2,7 (3,2)  2,7 (2,8)

Svensk exportmarknadstillväxt

 6,0 (7,0)  6,7 (6,9)  6,8 (6,8)

Anmärkning: Bedömningen i föregående inflationsrapport anges inom parentes

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?