Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 27 januari att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent. På ett par års sikt väntas inflationen mätt med UND1X vara ungefär i linje med målet. Under en stor del av den kommande tvåårsperioden väntas dock inflationstrycket vara fortsatt lågt. Eftersom den ekonomiska tillväxten bedöms bli hög väntas inflationen tillta under loppet av 2006 och därefter.


I inflationsrapporten i december var bedömningen att den globala BNP-tillväxten hade kulminerat. Men tillväxten väntades ändå vara så hög att det internationella resursutnyttjandet skulle stiga framöver. Den statistik som inkommit sedan dess bekräftar i stort denna bild. Det kan möjligtvis finnas anledning att vara aningen mindre optimistisk om utvecklingen i euroområdet. Den ekonomiska utvecklingen i USA förefaller däremot vara fortsatt stark.


Även i Sverige väntades tillväxten bli något lägre i år och nästa år men vara tillräckligt hög för att resursutnyttjandet skulle fortsätta att stiga framöver. Nyinkommen statistik ändrar inte denna syn. Sysselsättningen har utvecklats något svagare än Riksbanken bedömde i december. Någon vändning på arbetsmarknaden har ännu inte skett, men en fortsatt förstärkning av konjunkturen väntas medföra att sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker.


Inflationen uppgick i december till 0,4 procent respektive 0,8 procent enligt KPI och UND1X. Detta var lägre än vad som låg i Riksbankens bedömning i december och en följd främst av en oväntat låg importerad inflation. Utvecklingen av den importerade inflationen motiverar att inflationsprognosen revideras ned något, framförallt på kort sikt, jämfört med den senaste bedömningen.


Det är rimligt att tro att UND1X-inflationen är ungefär i linje med målet på ett par års sikt. Under en stor del av den kommande tvåårsperioden är det troligt att inflationstrycket blir lågt på grund av gynnsamma kostnadsförhållanden, relativt gott om lediga resurser i utgångsläget och en låg importerad inflation. Under loppet av 2006 och därefter kan inflationen dock väntas öka till följd av en fortsatt god efterfrågeutveckling, både i Sverige och internationellt, och ett därmed följande högre resursutnyttjande. Mot denna bakgrund beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent. Den framtida penningpolitikens inriktning kommer som vanligt att bero på hur Riksbanken värderar inflationsbilden och på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige.


Beslutet att lämna reporäntan oförändrad tillämpas från onsdagen den 2 februari.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 10 februari.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?